Corporate Governance & Housekeeping

Corporate Governance

Bij het ondernemen komt u voortdurend in aanraking met rechtspersonen, zoals BV, NV, de (coöperatieve) vereniging of stichting, en personenvennootschappen zoals de maatschap, of een vennootschap onder firma.

Voor uw eigen onderneming is een goede corporate governance essentieel voor een succesvolle toekomst. Daarbij moet rekening worden gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Deze belangen kunnen zeer divers zijn, en zelfs tegenstijdig zijn. Goede governance ondersteunt het bestuur (en aandeelhoudersvergadering) bij de ontwikkeling van de onderneming en beschermt daarnaast de in de onderneming gecreëerde waarde. Verder ondersteunt een goed functionerende toezicht- en controlemechanismen het bestuur afwegingen en keuzes zuiver te houden. Bij dit alles komen verschillende juridische vragen aan de orde.

De spelregels voor bestuur, de algemene vergadering, het toezicht en controle liggen vast in statuten, reglementen en wet- en regelgeving. Iedere onderneming is uiteraard anders. Maatwerkdocumentatie is dan ook van belang voor optimale ontwikkeling van de onderneming. De Ondernemingsrecht advocaten van DVAN geven u praktisch en duidelijk advies over de corporate governance van een onderneming en adviseren ook raden van bestuur en/of raden van commissarissen over hun rol en bevoegdheden.

DVAN Advocaten heeft de expertise in huis om u te adviseren over onder andere:

 • statuten
 • samenstelling raad van commissarissen en bestuur
 • one-tier board
 • (bestuurs)reglementen
 • certificering/administratievoorwaarden
 • toezicht
 • verantwoording
 • taken toezichthouder / commissaris
 • rol inspraak- of adviesorganen

De advocaten Corporate Governance & Housekeeping 

Recente zaken van DVAN

Een internationaal opererend Nederlands familiebedrijf had, met oog op het realiseren van haar ambitieuze groeidoelstellingen, behoefte aan een herziening van de governance structuur. DVAN heeft daarbij geassisteerd, door in eerste instantie mee te denken over hoe een transitie van een model met eenhoofdige leiding naar een model met een meervoudig bestuur eruit zou kunnen zien. Vervolgens is die structuur verder uitgewerkt voor wat betreft  taken, bevoegdheden en toezicht, en is de gewenste structuur vervolgens geïmplementeerd middels onder meer statutenwijzigingen en invoering van een bestuursreglement.

De aangepaste governance structuur functioneert tot volle tevredenheid van alle betrokken stakeholders, en heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat de onderneming haar internationale groeiambities wist te realiseren.

Corporate Housekeeping

Corporate Housekeeping omvat alle activiteiten die betrekking hebben op het nakomen van vennootschapsrechtelijke, de administratief juridische en statutaire verplichtingen. Denk daarbij aan vraagstukken over het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders en besluitvormingstrajecten binnen de vennootschap.

Voor ondernemingen met veel (buitenlandse) vennootschappen is het managen van de Corporate Housekeeping door het vastleggen van bijvoorbeeld bestuurswisselingen en andere wijzigingen, een dagelijkse uitdaging, maar ook een continue proces. Daar is niet altijd voldoende capaciteit of managementaandacht voor, terwijl het niet (of niet tijdig) naleven van vennootschapsrechtelijke en administratief-juridische verplichtingen in strijd is met de wet en vergaande risico’s met zich mee kan brengen, zowel voor de onderneming als voor het bestuur in privé.

De Ondernemingsrecht advocaten van DVAN geven u praktisch en duidelijk advies over de corporate housekeeping en kan deze zorg uit handen nemen door uw Corporate Housekeeping juist te managen. Het gaat daarbij om:

 • Adequaat vastleggen van besluiten van de algemene vergadering, het bestuur en/of de raad van commissarissen.
 • Het begeleiden van statutenwijzigingen, fusies en het oprichten van vennootschappen.
 • Het opstellen van volmachten.
 • Het opstellen van interne procuraties/bevoegdhedenschema’s.
 • Het opzetten, inrichten en managen van Corporate Housekeeping processen.
 • Naleving van aandeelhouders- en managementovereenkomsten.
 • Up-to-date houden van het aandeelhoudersregister en handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Het in kaart brengen van de garanties, vrijwaringen en overige belangrijke bepalingen van SPA's, JVA's en APA’s, inclusief het verzorgen van tijdige reminders.

Meer informatie & contact

Neem vrijblijvend contact op met de advocaten Corporate Governance & Housekeeping van DVAN.