Staatssteun

Wat is staatssteun?

Een maatregel kwalificeert als staatssteun indien:

  1. een of meer ondernemingen
  2. een selectief voordeel ontvangen
  3. dat door de staat wordt verstrekt of met overheidsmiddelen wordt bekostigd
  4. waardoor de mededinging wordt vervalst en
  5. de handel tussen de lidstaten wordt beïnvloed.

Het gaat om cumulatieve criteria. Indien niet aan alle criteria is voldaan is er van staatssteun geen sprake. Klik hier voor de uitleg over de criteria.

Eric Janssen, advocaat staatssteunrecht: Dankzij onze ruime ervaring met het staatssteunrecht, zorgen wij er voor dat de staatssteunregels geen belemmering vormen voor uw plannen.

Wat zijn de regels?

Een maatregel die kwalificeert als staatssteun mag pas ten uitvoer worden gebracht als de Europese Commissie de maatregel heeft goedgekeurd. De maatregel moet daar voor bij de Europese Commissie worden gemeld.

Melding is niet nodig indien een beroep kan worden gedaan op een zogenaamde groepsvrijstelling. Voor bepaalde groepen maatregelen heeft de Europese Commissie in het algemene beoordeeld onder welke voorwaarden die toelaatbaar. Als in een concreet geval aan die voorwaarden wordt voldaan, kan melding achterwege blijven.

Controle op staatssteun

De controle op staatssteun is in de eerste plaats in handen van de Europese Commissie. Op eigen initiatief of basis van klachten kan de Europese Commissie specifieke maatregelen aan de staatssteunregels toetsten. Als er in strijd met deze regels staatssteun is verleend en de maatregel kan niet toelaatbaar worden verklaard, kan de Europese Commissie eisen dat het voordeel met rente wordt terugbetaald.

Ook bij de nationale rechter kan een beroep op de staatssteunregels worden gedaan. Een concurrent van een begunstigde onderneming kan bijvoorbeeld eisen dat de overheid die staatssteun heeft verstrekt, het voordeel terughaalt. Onder omstandigheden kan een met de overheid gesloten overheid nietig worden verklaard wegens strijd met de staatssteunregels.

Ondernemingen die met de overheid zaken kunnen er niet op vertrouwen dat de overheid de staatssteunregels correct naleeft. Zij zijn verplicht na te gaan of een ontvangen in overeenstemming met de staatssteunregels is verstrekt.

DE STAATSSTEUNRECHT ADVOCATEN VAN DVAN

De advocaten van DVAN kunnen u ondersteunen bij:

  • het toetsen van maatregelen aan de staatssteunregels
  • het staatssteunproof maken van maatregelen
  • het assisteren bij het melden aan de Europese Commissie van steunmaatregelen

het verlenen van bijstand in:

  • bezwaar- en beroepsprocedures bij de zowel de Europese als de nationale rechter
  • civiele procedures waar staatssteun een rol speelt.

Publicaties

Staatsteun & Sport – wat zijn de spelregels?

Al sinds jaar en dag wordt de sportsector door de overheid gesteund. Deze steun kan allerlei vormen aannemen zoals bijvoorbeeld het tegen een niet-marktconforme vergoeding verstrekken van leningen, sponsoring, het huren respectievelijk verhuren van sportaccommodatie of het financieren van de bouw van dergelijke infrastructuur. Ook in de sportsector moet overheidssteun aan de Europese staatssteunregels worden getoetst. Tot voor kort leek de Europese Commissie echter terughoudend om de staatssteunregels in de sportsector toe te passen. Daar is inmiddels verandering in gekomen.

In de brochure ‘Staatsteun & Sport - wat zijn de spelregels?` gaan Marie Løvbjerg, Horten Advocaten [Denemarken] en Eric Janssen, DVAN Advocaten [Nederland] in op de actualiteiten rond staatssteun in de sport. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden leggen zij de basisregels uit. Wanneer kwalificeert overheidssteun ten behoeve van sport als staatssteun? Daarnaast behandelen zij specifieke thema’s zoals accommodaties, professionele sportclubs, sportwedstrijden en breedtesport. Tot slot bevat de brochure links naar door diverse Europese advocaten geschreven blogs over het thema staatssteun en sport.

De brochure, die verkrijgbaar is in het Engels en het Nederlands, wordt uitgegeven door de Antitrust Alliance. DVAN advocaten is het Nederlandse lid van dit netwerk van Europese advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in het mededingingsrecht en staatssteunrecht.

Meer informatie & contact

Neem vrijblijvend contact op met de Staatsteunrecht advocaten van DVAN.