Actio pauliana

 

1. Laat u goed adviseren

DVAN heeft veel kennis over de risico’s en aansprakelijkheden die dreigen voor ondernemers in geval van (dreigend) faillissement.

Als uw onderneming in financieel zwaar weer komt heeft u minder vrijheid van handelen en wordt de zorgplicht naar crediteuren, en daarmee het risico op aansprakelijkheid steeds groter. Bepaalde rechtshandelingen kunnen achteraf door een curator worden vernietigd (de zogenaamde ‘actio pauliana’) en in geval van benadeling van crediteuren dreigt bestuurdersaansprakelijkheid.

Laat u goed en tijdig adviseren, want vaak kan door het nemen van enkele maatregelen veel ellende worden voorkomen.

Hieronder leest u meer over de actio pauliana. Lees hier meer over bestuurdersaansprakelijkheid.

2.    Actio pauliana

Wanneer sprake is van een faillissement dient er rekening mee te worden gehouden dat een curator onderzoek zal doen naar rechtshandelingen van de vennootschap die voorafgaand aan het faillissement zijn verricht. Indien sprake is van benadeling van schuldeisers, kan een curator onder omstandigheden rechtshandelingen terugdraaien.

Een rechtshandeling van de vennootschap die is verricht vóór faillissement, kan door de curator worden vernietigd, indien:

 • geen verplichting bestond voor het verrichten van die rechtshandeling; en
 • daardoor één of meer schuldeisers zijn benadeeld; en
 • indien zowel de vennootschap als de wederpartij ten tijde van het verrichten van die rechtshandeling wisten of behoorde te weten dat de schuldeiser(s) van de vennootschap daardoor worden benadeeld (‘wetenschap van benadeling’).

Van deze wetenschap van benadeling is sprake indien ten tijde van de gewraakte handeling het faillissement (en een tekort daarin) met een redelijke mate van waarschijnlijkheid was te voorzien voor zowel de schuldenaar als degene met of jegens wie de schuldenaar de rechtshandeling verrichtte. Indien de transactie plaatsvindt binnen één jaar voorafgaand aan het faillissement en met een aan de failliete vennootschap gelieerde (rechts)persoon, wordt vermoed dat beide partijen wetenschap hadden van de benadeling. Hetzelfde geldt indien zekerheden (bijvoorbeeld een hypotheek- of pandrecht) worden gesteld voor een niet-opeisbare schuld of indien sprake is van een aanmerkelijk verschil in de waarde van de prestatie van de vennootschap ten opzichte van de tegenprestatie van de wederpartij.

Voorbeelden van paulianeuze rechtshandelingen zijn:

 • het tegen ongunstige voorwaarden overdragen van activa;
 • het verrichten van een prestatie of leveren van een goed tegen verrekening;
 • het voldoen van een niet-opeisbare schuld;
 • het voldoen van een schuld ten behoeve van een derde;
 • het betalen van een schuld in natura (inbetalinggeving);
 • bevoordeling van één of meer (nauw betrokken) schuldeisers;
 • het verstrekken van zekerheid zonder dat daartoe een verplichting bestond;
 • persoonlijke bevoordeling.

Let op:

 • Het verrichten van dergelijke 'paulianeuze' rechtshandelingen kan onder omstandigheden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) leiden.
 • Onder bepaalde omstandigheden kunnen ook verplichte rechtshandelingen (zoals de betaling van een opeisbare schuld), waardoor crediteuren zijn benadeeld, door een curator worden vernietigd.

3.    DVAN heeft specialisten op dit gebied in huis

DVAN heeft één van de grootste insolventiepraktijken van Rotterdam. Wij begeleiden veel ondernemers die in financieel zwaar weer verkeren of die betrokken zijn bij een faillissement. Ook treden wij zelf vaak op als curator in faillissementen.
Wilt u meer informatie over aansprakelijkheidsrisico’s of wilt de quick scan laten uitvoeren, neem dan contact op met mr. Jorin Hagendoorn.