Melden betalingsonmacht

1. Laat u goed adviseren

DVAN heeft veel kennis over de risico’s en aansprakelijkheden die dreigen als uw onderneming in financieel zwaar weer komt. Met name tegenover de belastingdienst loopt een bestuurder ook privé grote risico’s, als hij verzuimt tijdig de juiste maatregelen te treffen. Laat u daarom goed en tijdig adviseren.

2.  Melden betalingsonmacht

Indien een vennootschap niet in staat is te voldaan aan haar verplichting tot betaling van:

  • premies werknemersverzekeringen en bedrijfspensioenpremie;
  • belastingen die op aangifte moeten worden betaald (waaronder loonbelasting en omzetbelasting); of
  • naheffingsaanslagen, dan dient een bestuurder daarvan onverwijld schriftelijk        mededeling te doen aan de ontvanger. Indien de ontvanger dit verlangt, dient de bestuurder nadere inlichtingen te verstrekken en stukken over te leggen.

Indien een bestuurder aan deze verplichting voldoet is hij in beginsel slechts aansprakelijk indien het niet betalen van de belastingschuld het gevolg is van aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaren voorafgaand aan de mededeling.

Indien een bestuurder niet aan deze verplichting voldoet is een bestuurder aansprakelijk op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur, met dien verstande dat wordt vermoed dat de niet-betaling aan hem te wijten is.

De uiterlijke melddatum voor betalingsonmacht is 14 dagen na het tijdstip waarop belasting afgedragen had moeten worden (bijvoorbeeld indien de BTW-aangifte over september 2014 niet kan worden betaald moet, uitgaande van een betalingstermijn van 1 maand, vóór 14 november 2014 melding worden gedaan). In geval van naheffingsaanslagen gelden echter strengere voorwaarden.

Let op: indien na een melding betalingsonmacht alsnog wordt betaald, dient een volgende betalingsonmacht opnieuw te worden gemeld.

3.    Let op bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer uw onderneming in zwaar weer verkeer spelen vaak ook andere aansprakelijkheidsrisico’s. U heeft minder vrijheid van handelen en de zorgplicht naar crediteuren (en daarmee het risico op aansprakelijkheid) wordt steeds groter. Wanneer een faillissement volgt, kunnen rechtshandelingen waardoor crediteuren zijn benadeeld zelfs achteraf door een curator worden teruggedraaid, de zogenaamde ‘actio pauliana’. In dat geval dreigt ook bestuurdersaansprakelijkheid.

Lees hier meer over actio pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid.

4.    DVAN heeft specialisten op dit gebied in huis

DVAN heeft een grote, ervaren insolventiepraktijk. Wij begeleiden veel ondernemers die in financieel zwaar weer verkeren of die betrokken zijn bij een faillissement. Ook treden wij zelf vaak op als curator in faillissementen. 
Wilt u meer informatie over aansprakelijkheidsrisico’s of wilt de quick scan laten uitvoeren, neem dan contact op met mr. Jorin Hagendoorn.