Faillissement aanvragen

1. Inleiding: laat u goed adviseren

Laat u goed adviseren over het voorbereiden en aanvragen van een faillissement. De wet verbindt vergaande consequenties aan een faillissement. Bestuurders, commissarissen en aandeelhouders dienen zich bewust te zijn van de gevolgen van een faillissement en eventuele dreigende aansprakelijkheden. Hierna wordt uitgegaan van het faillissement van een BV; de meeste opmerkingen gelden echter evenzeer voor een faillissement van een NV, stichting, coöperatie, et cetera.

2. Hoe werkt het?

Om voor uw onderneming faillissement aan te vragen heeft u formeel geen advocaat nodig; u kunt dit derhalve in beginsel zelf bewerkstelligen. Het is overigens om diverse redenen wel verstandig een advocaat in te schakelen voordat u het faillissement aanvraagt om niet met verrassingen te worden geconfronteerd (zie hierna Gevolgen van een faillissement).

Vervolgens zijn de stappen als volgt:

a. Een aandeelhoudersbesluit is nodig tot het doen van eigen aangifte van het faillissement, met opdracht daartoe aan het bestuur.

b. Een verzoek aan de rechtbank tot het in staat van faillissement verklaren van de vennootschap; u kunt dit verzoek doen (a) middels een formulier (klik hier) dan wel (b) middels een verzoekschrift dat ondertekend wordt door een advocaat.

Voorwaarden

 • De onderneming is opgehouden met het betalen van haar opeisbare schulden.

Bijlagen

 • een kopie van uw legitimatiebewijs (niet ouder dan 1 maand);
 • een origineel uittreksel uit het Handelsregister van de vennootschap waarvoor het verzoek wordt gedaan (niet ouder dan 1 maand);
 • een gewaarmerkte kopie van de statuten;
 • het originele aandeelhoudersregister of een gewaarmerkte kopie daarvan;
 • de originele notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het besluit tot het aanvragen van faillissement is genomen en waaruit blijkt dat aan het bestuur opdracht is gegeven tot het aanvragen van het faillissement;
 • overzicht van baten en schulden;
 • een lijst van crediteuren met hun namen en vorderingen;
 • een lijst van debiteuren met hun namen en vorderingen;
 • u betaalt het griffierecht (actuele hoogte: €639)
 • indien degene die de eigen aangifte doet niet de bestuurder is, een volmacht van het bestuur aan deze persoon;
 • indien de vennootschap een raad van commissarissen heeft, de originele notulen van de raad van commissarissen waaruit blijkt van zijn goedkeuring;
 • indien de vennootschap ook een of meer buitenlandse vestigingen heeft, zo mogelijk ook een origineel uittreksel uit het Handelsregister van die vestiging(en) (niet ouder dan 1 maand);
 • indien de bestuurder van de vennootschap waarvan het faillissement wordt aangevraagd een rechtspersoon is, een origineel uittreksel uit het Handelsregister van deze rechtspersoon; is ook die bestuurder een rechtspersoon, dan voortgaan totdat een natuurlijk persoon als bestuurder wordt genoemd (niet ouder dan 1 maand);
 • indien de aandeelhouder van de vennootschap waarvan het faillissement wordt aangevraagd een rechtspersoon is, een origineel uittreksel uit het Handelsregister van deze rechtspersoon; is ook die aandeelhouder een rechtspersoon, dan voortgaan totdat een natuurlijk persoon als bestuurder wordt genoemd (niet ouder dan 1 maand);

Klik hier voor de formulieren conform het landelijk procesreglement.

3. Gevolgen van een faillissement

De meest in het oog springende gevolgen van een faillissement zijn:

 • Uitsluitend de curator is bevoegd te beschikken en het beheer te voeren over het vermogen van de BV. Door het faillissement raken bestuur en aandeelhouders derhalve hun grip op de BV kwijt.
 • Eén van de belangrijkste taken van de curator is het te gelde maken van het vermogen van de BV ten gunste van de gezamenlijke crediteuren. Doorgaans zal de curator proberen de onderneming van de failliete BV als geheel te verkopen (doorstart).
 • Eén van de vervolgtaken van de curator is het doen van onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het bestuderen van de administratie op eventuele onregelmatigheden bij de failliete vennootschap. De curator zal onder meer beoordelen of sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid of faillissementspauliana.
 • De werknemers van de BV worden kort na de faillietverklaring door de curator met machtiging van de rechter-commissaris ontslagen; de ontslagtermijn is circa 4 tot 6 weken; het UWV neemt voor die periode (en voor eventueel achterstallig loon niet ouder dan 13 weken) de verplichting over om loon te betalen.
 • De schuldeisers van de BV dienen hun vordering aan te melden bij de curator. Pas als de curator al zijn werkzaamheden heeft afgerond zal hij overgaan tot uitdeling van het door hem realiseerde boedelactief aan de schuldeisers. Tussentijdse uitkeringen komen nauwelijks voor.

Een faillissement kan belangrijke neveneffecten hebben voor bestuurders, aandeelhouders of gelieerde vennootschappen, bijvoorbeeld vanwege borgstellingen, hoofdelijke aansprakelijkheid, fiscale eenheid, rekening-courantverhoudingen, et cetera. Denk bijvoorbeeld aan een concern waar de topholding een zogenaamde 403-verklaring heeft afgegeven. Raadpleeg in dergelijke gevallen altijd een advocaat voordat u het faillissement van de BV aanvraagt.

4. DVAN heeft specialisten op dit gebied

De advocaten van de Praktijkgroep Insolventierecht worden met regelmaat aangesteld als curator in faillissementen. Zij hebben dan ook uitgebreide kennis van de consequenties van een faillissement, aansprakelijkheidsrisico’s en doorstarts. Ook de ontwikkelingen rond de pre-pack volgt DVAN op de voet.

Wilt u meer informatie over deze onderwerpen, neem dan contact op met mr. Jorin Hagendoorn.