Crediteurenakkoord

Het aanbieden of accepteren van een crediteurenakkoord buiten faillissement

1. Laat u goed adviseren

Organisaties die in financiële moeilijkheden verkeren kunnen verschillende instrumenten inzetten om te trachten de organisatie weer gezond te krijgen en zo een faillissement te voorkomen. Het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers van een organisatie is één van deze instrumenten. Een zogenaamd crediteurenakkoord zorgt ervoor dat alle, dan wel een bepaalde groep, schuldeisers een bepaald percentage van hun vordering op de organisatie betaald krijgen waarna finale kwijting voor de restantvordering volgt en de organisatie gezond(er) kan worden voortgezet.

Een crediteurenakkoord moet zowel in het belang van de schuldenaar als de schuldeiser goed worden georganiseerd. Laat u dus goed adviseren over het aanbieden of accepteren van een crediteurenakkoord.

2. Waarom een crediteurenakkoord aanbieden of accepteren?

Voor een organisatie betekent een crediteurenakkoord dat de organisatie kan blijven voortbestaan, omdat de schulden worden gesaneerd tot beheersbare proporties. Voor schuldeisers betekent dit dat zij een deel van hun vordering betaald krijgen, wat in een faillissementsscenario vaak niet het geval is, en hun klant kunnen behouden. In het geval geen crediteurenakkoord wordt aangeboden, of wordt geweigerd, volgt voor de organisatie meestal het faillissement en krijgen de meeste schuldeisers hun vordering niet (gedeeltelijk) betaald en wordt de klant niet behouden. Dat met een faillissement hoge kosten ontstaan, maakt dat de meeste crediteuren in een faillissementssituatie geen enkele uitkering ontvangen.

3. Hoe werkt het?

Het akkoord van de schuldenaar kan vormvrij worden aangeboden aan alle schuldeisers of een deel van de schuldeisers en kan door elke schuldeiser worden geaccepteerd of geweigerd. Het aanbieden van een akkoord slaagt als alle schuldeisers, aan wie het akkoord is aangeboden, het akkoord accepteren. Immers, wordt het akkoord niet door alle schuldeisers geaccepteerd dan is het akkoord voor de overige schuldeisers minder interessant, is een proportionele schuldsanering niet volledig haalbaar en kan de organisatie alsnog failleren.

Voorbereiding van een crediteurenakkoord

- Een schuldenaar moet ervoor zorgen dat het aan te bieden akkoord goed genoeg is voor alle schuldeisers. Het akkoord moet in ieder geval beter zijn dan een faillissementsscenario.

- Het aan te bieden akkoord heeft kans van slagen indien de schuldeisers inzicht hebben in:

  • noodzaak van het akkoord (het alternatief is faillissement aanvragen);
  • financiële positie van de schuldenaar;
  • schulden en de schuldeisers;
  • reden voor het ontstaan van de financiële problemen;
  • onderbouwing van het maximaal haalbare resultaat van het akkoord;
  • gelijke behandeling van alle schuldeisers dan wel motivering van ongelijke behandeling;
  • financiering van het akkoord;
  • vooruitzichten van de schuldenaar.

- Gedurende de afwikkeling van het akkoord dienen schuldeisers op de hoogte te worden gehouden van de relevante ontwikkelingen met betrekking tot hun vorderingen.

Dubbel percentage

Preferente schuldeisers zoals bijvoorbeeld de belastingdienst en UWV stellen de eis aan een crediteurenakkoord dat zij het dubbele percentage krijgen van wat aan andere schuldeisers wordt geboden. Deze eis wordt onderbouwd met het gegeven dat zij preferente schuldeiser zijn en in een faillissementssituatie ook voorrang hebben op concurrente schuldeisers.

Weigerachtige schuldeiser

Vanwege het uitgangspunt van contractsvrijheid zijn alle schuldeisers vrij het akkoord te accepteren of te weigeren. Een aangeboden akkoord kan dus mislukken, omdat één schuldeiser het akkoord weigert te accepteren. In de rechtspraak is echter uitgemaakt dat in een uitzonderlijk geval de betreffende schuldeiser door de rechter kan worden gedwongen om het akkoord toch te accepteren. Aangezien dit een grote inbreuk op de contractsvrijheid van partijen is, dienen de omstandigheden van het geval uit te wijzen dat de schuldeiser in redelijkheid het akkoord niet kan weigeren.

4. Wetsvoorstel dwangakkoord buiten faillissement

Indien het wetsvoorstel 'Wet Continuïteit Ondernemingen II’ (zie ook dit nieuwsbericht) kracht van wet krijgt, kan een weigerachtige schuldeiser eenvoudiger worden gedwongen om een crediteurenakkoord te accepteren. Begin 2014 kan een voorontwerp voor genoemd wetsvoorstel worden verwacht. DVAN houdt de route van dit wetsvoorstel nauwlettend in de gaten. Zie onze nieuwsberichten voor meer informatie over het beoogde wetsvoorstel.

5. DVAN heeft specialisten op dit gebied

Denkt u aan het aanbieden van een crediteurenakkoord of is u een crediteurenakkoord aangeboden? DVAN kan u voorzien van deskundig advies. Voor meer  informatie kunt u contact opnemen met mr. Jorin Hagendoorn.