Arbeidsrecht, medezeggenschap en pensioenrecht

Veel voorkomende onderwerpen

Contracten

Behalve standaardbepalingen als loon en tijdsduur kunt u in een arbeidscontract ook bijzondere bedingen opnemen. Denk aan een concurrentiebeding, relatiebeding of bonusregeling. Deze bedingen zijn er om afspraken te maken over de specifieke situatie tussen werkgever en werknemer. Hiermee voorkomt u discussie achteraf met uw ex-werknemer. Voorwaarde is wel dat dit soort afspraken helder en duidelijk geformuleerd in het contact staan.

Reorganisaties & Herstructureringen (collectief ontslag)

Komen er minder opdrachten binnen? Is de financiële positie van uw onderneming verslechterd? Of vindt door IT-ontwikkelingen automatisering plaats? Voor een reorganisatie kunnen uiteenlopende aanleidingen zijn. De arbeidsrechtadvocaten van DVAN kunnen u begeleiden bij de te nemen stappen. Een goede voorbereiding is 90% van het werk.   

Overgang van onderneming

Bij fusies en overnames is de factor arbeid van groot belang. Koopt u een onderneming, dan bekijken de arbeidsrechtadvocaten van DVAN of de arbeidsrelaties die u hiermee aangaat goed geregeld zijn. Ze mogen immers geen ongewenste situaties opleveren. Na een fusie is het wenselijk de arbeidsvoorwaarden van beide organisaties te harmoniseren om zo de administratieve last te beperken.

Individueel & collectief ontslag

Een arbeidsovereenkomst kan op meerdere manieren eindigen. Komt u er samen niet uit, dan schakelt u een arbeidsrechtadvocaat in om samen de gang naar de rechter of het UWV te maken. Een goed ontslagdossier geeft u daarbij een sterke uitgangspositie. U verkort bovendien het onderhandelingstraject en bespaart zo kosten. Onze arbeidsrechtadvocaten weten aan welke eisen een goed dossier moet voldoen en begeleiden u bij de opbouw ervan.

Statutair bestuurder & hoger kader

Door wettelijke verantwoordelijkheden en het ontbreken van een groot deel van de arbeidsrechtelijke ontslagbescherming nemen statutair bestuurders een bijzondere en complexe positie in. De arbeidsrechtadvocaten van DVAN begeleiden werkgevers en bestuurders bij alle juridische  aspecten van benoeming, geschillen en ontslag.

Medezeggenschap

Het instellen van een ondernemingsraad is verplicht bij ondernemingen met 50 of meer werknemers. De ondernemingsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over complexe vraagstukken binnen de organisatie. Deze adviezen kunnen de besluitvorming van een onderneming direct beïnvloeden en hebben dus vaak veel invloed op de gehele onderneming. Dat levert soms ingewikkelde situaties en spanningsvelden op. De arbeidsrechtadvocaten van DVAN begeleiden en ondersteunen zowel directies als ondernemingsraden bij vragen en geschillen over medezeggenschap.

Pensioenrecht

Aan de arbeidsvoorwaarde pensioen wordt door werkgevers niet altijd de nodige aandacht besteed, terwijl een goede pensioenregeling juist het onderscheid kan maken waardoor werknemers sneller voor uw organisatie kiezen. De pensioenadvocaten van DVAN adviseren werkgevers over de mogelijkheid een pensioenregeling aan te passen, waarbij ook de nodige aandacht wordt besteed aan de betrokkenheid van de OR hierbij. Ook hebben wij met onze pensioenrechtadvocaten onder andere de kennis in huis ten aanzien van de gevolgen van pensioenregelingen bij fusies en overnames, de mogelijkheid verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfondsen en de bestuurdersaansprakelijkheid voor niet betaalde pensioenpremies.