Corona – de noodmaatregelen kort op een rij

door: Jorin Hagendoorn op 18/03/20 in Insolventierecht, Corona, Insolventierecht,

Ondernemingen en ondernemers maken zich in deze bijzondere tijden primair zorgen over de gezondheid van hun naasten, hun personeel en hun relaties. Het onderhavige bericht gaat over de diverse maatregelen die ondernemingen en ondernemers kunnen overwegen om het hoofd te bieden aan problematiek rond terugvallende omzet en een liquiditeitspositie die stevig onder druk komt te staan.

De corona helpdesk van DVAN Advocaten heeft de afgelopen periode aan diverse relaties advies gegeven hoe om te gaan met de problematiek die op de een of andere wijze verband houdt met het coronavirus. In het kort de hoofdlijnen:

Fiscaal

 • Bijzonder uitstel betaling belastingen: ondernemingen kunnen voor alle belastingen (vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting) eenvoudig uitstel van betaling krijgen. Voorlopig wordt door het kabinet uitgegaan van een uitstel voor de komende drie maanden.
 • Rente- en boeteregeling: de invorderingsrente is in het kader van de maatregelen verlaagd naar (nagenoeg) nihil; een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft u in de meeste gevallen niet te betalen. De Belastingdienst vraagt u wel om binnen 2 weken na uw verzoek om uitstel een verklaring van een derde deskundige toe te sturen.
 • Verlaging voorlopige aanslag: verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting afdraagt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Voor de vennootschapsbelasting kunt u uw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen: via Mijn Belastingdienst Zakelijk, via het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020', met een commercieel softwarepakket.

Financiële regelingen

 • Noodloket: het kabinet heeft per direct een zogenoemd ‘noodloket’ ingesteld voor ondernemers die zwaar worden getroffen door de coronamaatregelen, zoals bedrijven in de horeca, de culturele sector en de evenementen- en reisbranche; via dit noodloket kan ook de door het kabinet genoemde ‘noodvoorziening’ van EUR 4.000 aangevraagd worden. NB: een verwachte voorwaarde is dat de onderneming buiten de eigen woning dient te worden gedreven.
 • Garantie Ondernemersfinancieringregeling (GO): het plafond van deze regeling is verhoogd naar maximaal EUR 150 miljoen. De overheid staat hier voor 50% garant, in de verwachting dat banken eerder geneigd zijn een krediet aan ondernemingen te verstrekken.
 • Verruimde BMKB-regeling: met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten maar aan de betrokken financier niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Aanvragen van de regeling doet u niet zelf, maar u kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat de bank. U hoeft dus zelf geen aanvraagprocedure in gang te zetten.
 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen: ZZP-ers konden geen gebruik maken van de (vervallen) werktijdverkortingsregeling, maar wel van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Voor ZZP-ers geldt daarnaast dat bij de gemeente een inkomensaanvulling of lening kan worden aangevraagd op grond van het besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Overige acties

Liquiditeitsbewaking: een onderneming heeft los van het bovenstaande zelf ook invloed op haar liquiditeit:

 • Beperk uw kosten waar mogelijk. Los van de werktijdverkortingsregeling is dit wellicht het moment om uw kosten kritisch te bezien.
 • Incasseer uw handelsvorderingen. Dat kunt u zelf doen, u kunt hiervoor ook een incassospecialist inschakelen.
 • Overweeg alternatieve financieringsvormen: lease, factoring van uw handelsvorderingen, et cetera.
 • Blijf in overleg met leveranciers en financiers, waaronder de bank. In de financieringsdocumentatie staan zeer waarschijnlijk ratio’s beschreven waar de onderneming mogelijk doorheen zakt.

Aansprakelijkheidsrisico’s: blijf alert op aansprakelijkheidsrisico’s:

 • Doe tijdig melding betalingsonmacht bij het bedrijfstakpensioenfonds en – in voorkomende gevallen – ook bij de belastingdienst (op dit moment is niet bekend of de standaard regeling van bestuurdersaansprakelijkheid onverkort geldt in geval van te late melding betalingsonmacht).
 • Ga als onderneming geen verplichtingen aan waarvan u als bestuurder, kort gezegd, niet weet of de onderneming deze uiteindelijk kan nakomen (de zogenaamde ‘Beklamel-verplichtingen’). Naar verluidt blijven de aansprakelijkheidsrisico’s rond het aangaan van dergelijke verplichtingen onverkort gelden.
 • Deponeer tijdig uw jaarrekening; de deadline is afhankelijk van de vraag of uw boekjaar overeenkomt met het kalenderjaar, dan wel dat uw boekjaar in de loop van het jaar eindigt.
 • Houdt administratie op de wijze zoals door de wet voorgeschreven. Ook de aansprakelijkheidsrisico’s rond het niet voeren van een correcte administratie blijven naar onze inschatting onverkort gelden.
 • Betaal tijdig de verschuldigde premies van uw eventuele bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

In geval van dreigende insolventie:

 • Bieden de diverse bijzondere maatregelen voor uw onderneming niet afdoende oplossing en voorziet u de noodzaak van het aanvragen van een surseance van betaling of faillissement? Indien u dat wenst, kunt u uiteraard overleggen met een van onze insolventiespecialisten over de mogelijkheden en over alternatieven, zoals de binnenkort in werking tredende WHOA (wet homologatie onderhands akkoord).
 • Vanuit de specialisatievereniging INSOLAD, waarvan de DVAN insolventiespecialisten lid zijn, is het kabinet opgeroepen de WHOA vervroegd in werking te laten treden. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties