ontmoet jorin

u kunt bij jorin terecht voor:

 • Vennootschapsrecht (aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingsverbanden, joint ventures, bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen)
 • Herstructureringen (splitsing, fusie, overname, participatie)
 • Financiering zekerheden (pandrecht, hypotheek, garanties, borgstellingen)
 • Insolventierecht (faillissementen, surseances, bestuurdersaansprakelijkheid)
 • Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, doorstarts
 • Ondernemingsrecht en zakelijk contractenrecht

recente zaken van jorin

Doorstart retailketen na faillissement: onderhandelingen met curator
Een onderneming in de retailsector met een groot arsenaal aan modewinkels werd in staat van faillissement verklaard. Voor een klant heeft Jorin het onderhandelingsproces met de curator begeleid dat uiteindelijk leidde tot de aankoop door deze klant van de retailketen uit het faillissement. In het kader van de overdracht dienden vele complexe juridische vraagstukken te worden afgewikkeld met betrekking tot bijvoorbeeld het algemeen faillissementsrecht, pandrechten op de inventaris, retentierechten en eigendomsvoorbehoud met betrekking tot voorraad, financieel-juridische kwesties met de betrokken banken, indeplaatsstellingen in de huurovereenkomsten en kwesties van mededingingsrechtelijke aard. Inmiddels zijn alle kwesties afgewikkeld, is de overdracht een feit en de doorstart een succes. 

Overname
Een onderneming in de Agri & food sector met eigen fabrieken wilde een andere fabriek overnemen. De klant betrof een coöperatie, met alle complexe vraagstukken van dien. De over te nemen onderneming betrof een concurrent die kampte met een opvolgingsprobleem en een milieurechtelijk probleem. Partijen hebben de oplossing voor de gesignaleerde problemen uiteindelijk opgelost door de overname in een aantal fasen te laten plaatsvinden, waardoor het juridische en het financiële risico op dezelfde wijze in fasen overging op de aankopende partij.

Discussie onderneming met bank
Een onderneming raakte verwikkeld in een stroeve discussie met haar Nederlandse bank. De bank was van mening dat sprake was van substantiële onderdekking en dat aanvullende zekerheden verstrekt moesten worden. De onderneming was bereid haar niet verhypothekeerde gronden in Duitsland aan de bank in hypotheek te geven, mits de bank zich op haar beurt bereid verklaarde de financiering voor tenminste 24 maanden voort te zetten. De bank wilde deze toezegging aanvankelijk niet doen en dreigde met opzegging van het Nederlandse krediet. De discussie liep hoog op. Jorin werd bij de kwestie betrokken en heeft de onderneming geadviseerd bij het opstellen van uitgebreide juridische en financiële rapportage teneinde in intensief overleg met de bank en andere banken tot oplossingen te komen. Uiteindelijk is de bank onder voorwaarden akkoord gegaan met het verzoek het krediet duurzaam voort te zetten. Dit leverde veel tijdwinst voor de onderneming op. Inmiddels is de onderneming weer uit de rode cijfers en heeft een succesvolle herstructurering plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid bestuurder
De bestuurders van een failliete onderneming werden door een faillissementscurator aansprakelijk gesteld voor het gehele tekort in een faillissement in verband met het niet juist vervullen van hun bestuurstaak, onder andere omdat de bestuurders de jaarrekeningen van de failliete onderneming niet tijdig gedeponeerd hadden. Deze bestuurders zijn bijgestaan in de procedure bij de Rechtbank. In deze procedure kwam vast te staan dat als al sprake zou zijn van onbehoorlijke taakvervulling, dit geen oorzaak van het faillissement was. Daarmee viel de bodem voor de aansprakelijkheid weg en kon de discussie worden gesloten.

OPLEIDINGEN 

 • Nederlands recht (Universiteit Utrecht, 1996)
 • Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht (2005)
 • Financiële Economie voor curatoren (Grotius, 2010)

LIDMAATSCHAPPEn

 • Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
 • Rotterdams Juridisch Genootschap (RJG)
 • Rotary Club Rotterdam Alexander
 • VOC Business Club
 • WTC Rotterdam Business Club
 • Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier (VOS)
 • Koninklijke Roei- en zeilvereniging De Maas

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Jorin Hagendoorn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: 

 • Insolventierecht
 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wilt u meer weten over mij?

KENNISMAKEN OF REAGEREN?

Persoonlijk betrokken

Uw ambitie centraal

Transparant in kosten

IK HELP U GRAAG VERDER

Jorin Hagendoorn

Partner / Curator / Bestuur /

Samen succesvol