Stemming

door: Vincent van den Bos op 15/04/21 in Insolventierecht,

De schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten door het akkoord worden gewijzigd, hebben het recht om geïnformeerd te worden en om door middel van een stemming hun zienswijze over het akkoord kenbaar te maken.

Een akkoord zorgt niet voor wijzigingen in de verplichting die de schuldenaar heeft tegenover zijn werknemers. Werknemers zijn dan ook geen stemgerechtigde schuldeisers.

Stemprocedure

De eerste stap voor de stemprocedure is dat het akkoord wordt voorgelegd aan de schuldeisers en aandeelhouders, zodat zij daarover hun stem kunnen uitbrengen. Is de schuldenaar een MKB-onderneming, dan kan de herstructureringsdeskundige deze stap alleen zetten mét toestemming van de schuldenaar.

De schuldenaar is verplicht het definitieve akkoord binnen een redelijke termijn – minstens 8 dagen – voordat over het akkoord gestemd wordt, voor te leggen aan de betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Hierdoor beschikken de schuldeisers en aandeelhouders over voldoende tijd om het akkoord te beoordelen voordat de stemming plaatsvindt.

Mocht het zo zijn dat er in het akkoord een klassenindeling is opgenomen, dan vindt stemming in iedere klasse afzonderlijk plaats. Het is mogelijk om de stemming (i) elektronisch, (ii) digitaal en (iii) fysiek te organiseren, waarbij het gebruik van elektronische communicatiemiddelen is toegestaan.

Alleen de stemmen van de schuldeisers en aandeelhouders die daadwerkelijk gestemd hebben, worden meegenomen in de uitslag. Voor instemming met een akkoord door een schuldeisersklasse en/of aandeelhoudersklasse, moet minstens 2/3 van de vertegenwoordigde schuldeisers of aandeelhouders (naar waarde van de vordering) hebben ingestemd. De tegenstemmende schuldeisers of aandeelhouders worden dan – ondanks hun tegenstem – mogelijk toch aan het akkoord gebonden. Zie hierover verder onder Homologatie.

Verslag

Na de stemming moet de schuldenaar een verslag opstellen waarin hij de uitslag van de stemming vermeldt. Tevens moet de schuldenaar ervoor zorgen dat de schuldeisers en aandeelhouders direct het verslag kunnen inzien. Als minimaal één klasse heeft ingestemd, kan de schuldenaar (of herstructureringsdeskundige) de rechtbank verzoeken het akkoord goed te keuren (‘homologatie’).

In het verslag kan informatie staan dat interessant is voor schuldeisers en/of aandeelhouders die niet met het akkoord hebben ingestemd en overwegen om de rechtbank te vragen het verzoek tot homologatie van het akkoord af te wijzen. Dat recht bestaat alleen als de schuldeisers of aandeelhouders een tegenstem hebben uitgebracht; ‘no shows’ hebben dat recht niet. Schuldeisers en/of aandeelhouders die ten onrechte niet tot de stemming zijn toegelaten kunnen ook een verzoek tot afwijzing van de homologatie van het akkoord indienen.

Na het indienen van het homologatieverzoek moet de schuldenaar het verslag deponeren bij de griffie van de rechtbank die het verzoek behandelt. De stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders kunnen vanaf dat moment het verslag inzien totdat de rechter een besluit heeft genomen over het homologatieverzoek. Na het indienen van het verslag moet de rechtbank binnen 8 tot 14 dagen een uitspraak doen over het homologatieverzoek.

Wilt u bespreken of een WHOA traject ook voor u interessant is? Neem dan contact op met Vincent van den Bos en Cansu Dursun of een van de andere specialisten van het Team Insolventie van DVAN advocaten. Zij staan u graag te woord.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties