Hoe kan er een beroep op de WHOA worden gedaan?

door: Vincent van den Bos op 15/04/21 in Insolventierecht,

De eerste stap voor een akkoord onder de WHOA zal vaak worden genomen door de onderneming (‘schuldenaar’) zelf. Het is daarnaast ook mogelijk dat de bij de onderneming betrokken belanghebbenden, zoals de (i) ondernemingsraad of (ii) schuldeisers, zelf het initiatief nemen.

Besloten of openbare akkoordprocedure

De eerste keuze die gemaakt moet worden is het traject waarbinnen het WHOA-akkoord wordt doorlopen: een (i) besloten of (ii) openbare akkoordprocedure. Deze twee trajecten verschillen aanzienlijk van elkaar. Tussentijds wisselen tussen de trajecten is dan ook niet mogelijk. Een verschil is bijvoorbeeld dat bij een besloten akkoordprocedure de verzoeken inzake de WHOA niet publiekelijk worden behandeld, maar ‘besloten’ in een raadkamer.

Initiatief

In de startfase van de voorbereidingen van het akkoord deponeert de schuldenaar de ‘startverklaring’ in tweevoud bij de rechtbank. Het deponeren van een startverklaring is geen vereiste, maar het brengt voordelen met zich mee.

Alleen met een gedeponeerde startverklaring is het voor een schuldenaar mogelijk om aanspraak te maken op bepaalde wettelijke bevoegdheden, zoals:

een afkoelingsperiode; in deze periode kunnen onder andere (alle / enkele) schuldeisers géén aanspraak maken op goederen van de schuldenaar of kan behandeling van een verzoek tot faillietverklaring worden uitgesteld (‘aanhouding’); en
een machtiging van de rechtbank voor bepaalde rechtshandelingen, zoals het verwerven van financiering of plaatsen van bestellingen op krediet. Zonder die machtiging kunnen die rechtshandelingen mogelijk worden aangetast (‘pauliana’).

Eén van de eerste handelingen die belanghebbenden zullen verrichten is het indienen van een verzoek bij de rechtbank tot het aanwijzen van een zogeheten ‘herstructureringsdeskundige’. Deze herstructureringsdeskundige zal namens die partijen een akkoord voorbereiden en voorleggen aan de betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Hier leest u meer over in.

Inhoud startverklaring

De startverklaring wordt in de vorm van een verzoekschrift ingediend. Gedurende het WHOA-traject kunnen meerdere verzoekschriften worden ingediend.

Een eerste verzoekschrift vermeldt volgens het landelijk proces reglement WHOA onder andere:

 • voornamen, naam en woonplaats van de verzoeker;
 • een duidelijke omschrijving van het verzoek en de gronden waarop het berust, waaronder de gronden voor de relatieve bevoegdheid van de rechter;
 • de keuze voor de openbare of besloten procedure; en
 • de grondslag voor de rechtsmacht van de Nederlandse rechter.

Welke bijlagen moeten er mee?

Volgens het landelijk proces reglement WHOA moet bij het verzoekschrift onder meer de volgende stukken/uittreksels, die niet ouder mogen zijn dan één maand, worden bijgevoegd:

a. Als de schuldenaar een rechtspersoon is:

 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel, en indien van toepassing, tevens de uittreksels van de andere vestigingen / filialen; en
 • indien de bestuurder van de onderneming een rechtspersoon is, een uittreksel van de Kamer van Koophandel, totdat een natuurlijk persoon als bestuurder wordt genoemd.

b. Als de schuldenaar een VOF of een commanditaire vennootschap is:

 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • een origineel uittreksel uit de Basisregistratie Personen per vennoot; en
 • indien één of meer vennoten van de vennootschap een rechtspersoon is, een uittreksel van de Kamer van Koophandel totdat een natuurlijk persoon als bestuurder wordt genoemd.

c. Indien de schuldenaar een natuurlijk persoon met een zelfstandig bedrijf of beroep is:

 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel; en
 • een origineel uittreksel van de basisregistratie personen.

d. Een lijst met belanghebbenden bij het verzoek.

e. Indien de schuldenaar een vereniging of stichting is:

 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • een (door de notaris) gewaarmerkte kopie van de statuten;
 • bij een vereniging: de originele notulen van de algemene ledenvergadering waaruit blijkt dat de opdracht van deze vergadering het aanbieden van een akkoord is aan het (bevoegd) bestuur; en
 • indien de bestuurder van de vereniging een rechtspersoon is, een uittreksel van de Kamer van Koophandel van deze rechtspersoon, totdat een natuurlijk persoon als bestuurder wordt genoemd.

Wilt u bespreken of een WHOA traject ook voor u interessant is? Neem dan contact op met Vincent van den Bos en Cansu Dursun of een van de andere specialisten van het Team Insolventie van DVAN advocaten. Zij staan u graag te woord.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties