Akkoord

door: Cansu Dursun op 15/04/21 in Insolventierecht,

Ter herstructurering van zijn schulden kan een schuldenaar een WHOA-akkoord voorbereiden en deze aan zijn schuldeisers en aandeelhouders aanbieden. De schuldenaar heeft dat recht alleen als hij zich in een positie bevindt waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal raken, als dat akkoord niet tot stand komt.

Het WHOA-traject kan ook worden gestart op initiatief van de schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging van de schuldenaar. Zij verzoeken de rechter in dat geval een zogeheten herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Die herstructureringsdeskundige zal vervolgens het akkoord voorbereiden en het traject verder doorlopen. Ook dit traject heeft als einddoel de homologatie (bekrachtiging) van het akkoord.

TOA-krediet

Ondernemers die geïnteresseerd zijn in een WHOA-traject kunnen aanspraak maken op het TOA-krediet. Het is een door de overheid gefaciliteerde kredietverstrekking met als doel een WHOA-traject (mede) te kunnen financieren. Het TOA-krediet is achtergesteld vermogen en draagt bij aan het buffervermogen voor het MKB. De precieze voorwaarden van het TOA-krediet zullen naar verwachting op korte termijn worden gepubliceerd.

Bekend is al wel dat het TOA-krediet enkel wordt verstrekt als de onderneming door middel van een akkoord weer financieel gezond kan worden en voldoende levensvatbare bedrijfsactiviteiten heeft.

De inhoud van een aangeboden akkoord

De inhoud (omvang) van een aan te bieden akkoord is vormvrij. De schuldenaar of herstructureringsdeskundige mogen dat zelf bepalen. Het oordeel van de betrokken schuldeisers over dat aangeboden akkoord is (pas) later relevant.

Er gelden wel diverse formele voorwaarden. In een aangeboden akkoord moet alle informatie die de schuldeisers en aandeelhouders nodig hebben om daarover een oordeel te kunnen vormen worden opgenomen, bijvoorbeeld:

 • de klassenindeling en de criteria op basis waarvan de schuldeisers/aandeelhouders in één of meerdere klassen zijn ingedeeld;
 • de financiële gevolgen van het akkoord per klasse van schuldeisers/aandeelhouders;
 • een overzicht van de omvang van de schulden per categorie en per schuldeisers;
 • de waarde die naar verwachting gerealiseerd kan worden als het akkoord tot stand komt (realisatiewaarde);
 • de opbrengst die naar verwachting gerealiseerd kan worden bij een faillissement (liquidatiewaarde);
 • het moment of de momenten waarop de rechten van de schuldeisers /aandeelhouders worden gewijzigd en toebedeeld;
 • de nieuwe financieringen die de onderneming in de kader van de uitvoering van het akkoord wil aangaan;
 • de wijze waarop de schuldeisers/aandeelhouders nadere informatie over het akkoord kunnen verkrijgen; en
 • de procedure van stemming, het moment wanneer deze plaatsvindt dan wel waarop de stem uiterlijk moet zijn uitgebracht;

De bijlagen bij een aangeboden akkoord

Verder moeten bijvoorbeeld ook de volgende stukken als bijlagen aan het akkoord worden aangehecht:

een overzicht van de baten en lasten van de onderneming met onderbouwing.
een lijst waarop:

 • de stemgerechtigde schuldeisers/aandeelhouders bij naam worden genoemd;
 • het bedrag van hun vordering of het nominale bedrag van hun aandeel wordt gemeld, en, indien van toepassing, wordt meegedeeld in hoeverre dat bedrag wordt betwist alsmede voor welk bedrag de schuldeiser/aandeelhouder tot de stemming wordt toegelaten; en
 • wordt meegedeeld in welke klasse of klassen zij zijn ingedeeld.

Informatie over de financiële positie van de schuldenaar; en
Een beschrijving van:

 • de aard, omvang en oorzaak van de financiële problemen;
 • welke pogingen zijn ondernomen om deze problemen op te lossen;
 • de herstructureringsmaatregelen die onderdeel zijn van het akkoord;
 • de wijze waarop deze maatregelen bijdragen aan het akkoord en hoeveel tijd nodig is voor de uitvoering; en
 • voor zover van toepassing, een schriftelijke verklaring waarin staat vermeld welke zwaarwegende omstandigheden er spelen waardoor de concurrente schuldeisers, minder dan 20% van hun vordering krijgen.

Wilt u bespreken of een WHOA traject ook voor u interessant is? Neem dan contact op met Vincent van den Bos en Cansu Dursun of een van de andere specialisten van het Team Insolventie van DVAN advocaten. Zij staan u graag te woord.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties