Nieuwe meldplicht voor verkrijgen invloed in vitale aanbieders en senstitieve technologie

door: Nathalie van Hellenberg Hubar op 26/05/23 in Fusies, overnames & herstructureringen,

De Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (‘Wet Vifo’) zal naar alle verwachting in de eerste helft van 2023 in werking gaan treden. Het doel van de Wet Vifo is om de Nederlandse nationale veiligheid te beschermen door investeringen in vitale aanbieders, ondernemingen actief op het gebied van (zeer) sensitieve technologie en beheerders van bedrijfscampussen te reguleren. 

Wet Vifo
De Wet Vifo vloeit voort uit de Europese Verordening tot vaststelling van een kader voor screening van buitenlandse investeringen in de Unie betreffende buitenlandse directe investeringen die de interne markt verstoren (de FDI-screeningsverordening). Op grond van de Wet Vifo moeten investeringsactiviteiten in bepaalde ondernemingen - vitale aanbieders, beheerders van bedrijfscampussen en aanbieders van sensitieve technologie - worden gemeld bij het Bureau Toetsing Investeringen (‘BTI’). Het BTI toetst de risicio's voor de nationale veiligheid en aanpalende belangen als gevolg van de voorgenomen investering. Deze nieuwe meldplicht ontstaat naast de verplichtingen om bepaalde fusies, overnames en joint ventures (concentraties) te melden bij de Europese Commissie, de Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’), andere nationale mededingingsautoriteiten en bepaalde investeringen in de energie en telecommunicatiesector bij het BTI. 

Meldplicht
Er geldt straks een meldingsplicht voor de verwerver en de doelonderneming(en) ten aanzien van “verwervingsactiviteiten” in vitale aanbieders, beheerders van bedrijfscampussen en in ondernemingen die zich bezig houden met sensitieve technologieën. De meldplicht geldt bij activiteiten die leiden tot een wijziging in de zeggenschap over de onderneming. Denk aan een fusie, de uitgifte van aandelen, de oprichting van een joint venture, de splitsing van een onderneming of de koop van essentiële vermogensbestanddelen. Daarnaast is de Wet Vifo van toepassing bij het verkrijgen of vergroten van significante invloed op ondernemingen die actief zijn op het gebied van ‘zeer sensitieve technologie’. Van significante invloed is al sprake als de verwevende partij 10% van de stemmen van de algemene vergadering in een doelonderneming kan uitbrengen. In het Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie worden bepaalde technologieën aangewezen als ‘zeer sensitief’. Aan het doen van een melding bij het BTI zijn geen kosten verbonden. 

Standstill-verplichting
De Wet Vifo heeft even als de huidige mededingingsrechtelijke regelingen op het gebied van overnames (de concentratiecontrole) , een standstill-verplichting. Betrokken ondernemingen dienen een positief besluit van het BTI af te wachten voordat zij daadwerkelijk uitvoering geven aan de meldingsplichtige activiteit. 

Sanctie
Voldoen de verwerver en de doelonderneming niet aan de meldings- of standstillverplichting, dan lopen zij het risico op een boete van maximaal 10% van de jaaromzet van de overtreder.

Meer weten?
Meer weten over de Wet Vifo, concentratietoezicht of het verkrijgen van zeggenschap in een onderneming, neem dan contact op met onze specialist Nathalie van Hellenberg Hubar of een van onze andere specialisten van de sectie Fusies & Overnames.
 

REAGEREN OF VRAGEN?