Homologatie

door: Cansu Dursun op 15/04/21 in Insolventierecht,

Homologatie van het akkoord

Na instemming van ten minste één klasse van schuldeisers kan de herstructureringsdeskundige of de schuldenaar de rechtbank schriftelijk verzoeken om homologatie van het akkoord. De rechtbank toetst het verzoek op formele en inhoudelijke gronden, zoals:

  • de schuldenaar verkeert in de toestand waarin hij niet kan voortgaan met het betalen van zijn schulden;
  • alle formele vereisten van de procedure zijn nagekomen (informatieplicht, stemming, onderverdeling schuldeisers /aandeelhouders);
  • de nakoming van het akkoord is voldoende gewaarborgd;
  • de belangen van de schuldeisers /aandeelhouders zijn voldoende gewaarborgd;
  • de observator of herstructureringsdeskundige moet zijn betaald; en
  • er zijn geen aandeelhouders of schuldeisers die met succes een beroep hebben gedaan op een aanvullende afwijzingsgrond (aanvullende afwijzingsgronden zijn bijvoorbeeld: (i) als er geen mogelijkheid is tot uitbetaling voor schuldeisers ter hoogte van verwachte uitkering in geval van faillissement of (ii) de reorganisatiewaarde wordt niet conform de wettelijke verdeling verdeeld ten nadele van de tegenstemmende klasse).

Gevolgen homologatie akkoord

Het gehomologeerde akkoord is na bekrachtiging door de rechtbank bindend voor de schuldenaar en voor alle stemgerechtigd schuldeisers en aandeelhouders, ook als deze hebben tegengestemd. Op grond van het uitgesproken vonnis kunnen de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders hun vorderingen (zoals afgesproken in het akkoord) innen. Als de schuldenaar zijn (afgesproken) verplichtingen niet nakomt, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de aandeelhouders en schuldeisers daardoor lijden.

Afwijzing homologatie akkoord door de rechter

De WHOA bevat algemene en bijzondere gronden op basis waarvan de rechter een homologatie van het akkoord moet afwijzen. Enkele algemene gronden zijn dat:

het niet redelijkerwijs aannemelijk is dat de schuldenaar zijn ‘oude’ schulden niet zou kunnen betalen;
de schuldenaar of herstructureringsdeskundige niet jegens alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders heeft voldaan aan de verplichtingen;
(i) het akkoord of de daaraan gehechte bescheiden niet alle verplichte informatie bevat, (ii) de klassenindeling niet voldoet aan alle gestelde eisen en (iii) als er geen schriftelijke kennisgeving van de behandeling van het akkoord aan de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders is verstuurd;
een schuldeiser of de aandeelhouder voor een ander dan in het akkoord opgenomen bedrag had moeten worden toegelaten tot de stemming, tenzij deze beslissing niet tot een andere uitkomst van de stemming had kunnen leiden;
de nakoming van het akkoord niet voldoende gewaarborgd is, het redelijkerwijs aannemelijk is dat naleving van het akkoord niet mogelijk is voor de schuldenaar; of
de schuldenaar, om de schulden aan de schuldeisers af te betalen, een nieuwe financiering afsluit, waardoor het belang van de schuldeisers wordt geschaad.

Trajectduur

De duur van het traject waarbinnen de procedure kan worden afgerond, is sterk afhankelijk van de voorbereidingen die zijn getroffen en de complexiteit van de situatie. Om die reden kan er ook om een afkoelingsperiode worden verzocht.

In relatieve recht-toe-recht-aan situaties kan de gehele procedure in vier tot zes weken worden doorlopen. De periode tussen de stemming over het akkoord en de homologatie door de rechtbank hoeft niet langer dan 30 dagen te duren.

Wilt u bespreken of een WHOA traject ook voor u interessant is? Neem dan contact op met Cansu Dursun en Vincent van den Bos of een van de andere specialisten van het Team Insolventie van DVAN advocaten. Zij staan u graag te woord.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties