DE WET FRANCHISE: INWERKINGTREDING OP 1 JANUARI 2021

door: Eric Janssen op 10/12/20 in Handelsrecht, Mededinging & gereguleerde markten,

Met de Wet franchise worden onder andere in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) regels geïntroduceerd die zien op de relatie tussen franchisegevers en franchisenemers. Het wettelijk kader wordt besproken in de blog: De nieuwe Wet franchise: de hoofdpunten. Inmiddels is bij een koninklijk besluit van 25 november 2020 (KB) bepaald dat de wet op 1 januari 2021 in werking zal treden.

Overgangsrecht

In de Memorie van Toelichting (MvT) wijst de wetgever erop dat ten aanzien van wijzigingen in het BW de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek (ONBW) van toepassing is. Op grond van artikel 68a ONBW geldt als uitgangspunt dat de wijzigingen in het BW na hun inwerkingtreding direct van toepassing worden op lopende overeenkomsten (pag. 50). Afwijking van dit uitgangspunt dient uitdrukkelijk te worden bepaald.

Het voor de Wet franchise geldende overgangsrecht wordt geregeld in artikel 7:209 ONWB. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande overeenkomsten. Deze begrippen komen in de Wet franchise niet voor. De tekst van artikel 7:209 ONWB maakt echter duidelijk dat een bestaande overeenkomst een overeenkomst is die “vóór het tijdstip van het in werking treden van Titel 16 van Boek 7 [is] gesloten”. Dit betekent dat franchiseovereenkomsten die tot en met 31 december 2020 worden gesloten bestaande overeenkomsten zijn. Nieuwe franchiseovereenkomsten zijn vervolgens overeenkomsten die vanaf 1 januari 2021 worden gesloten.

Lees de volledige blog van Eric Janssen

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties