BEPERKING VAN DE WEDERVERKOOP: DE DO’S EN DON’TS

door: Eric Janssen op 27/07/20 in Mededinging & gereguleerde markten,

Niet zelden proberen leveranciers grip te krijgen of te houden op de wijze waarop hun producten en diensten door distributeurs aan de man worden gebracht. Men wil bijvoorbeeld het luxe imago beschermen of prijsbederf tegengaan. Bij het maken van afspraken over de wederverkoop moet echter nadrukkelijk rekening worden gehouden met de mededingingsregels.

Distributierelaties vanuit mededingingsrechtelijk zicht

De relatie tussen leveranciers en hun distributeurs heeft een verticaal karakter. Beide partijen zijn immers doorgaans op een verschillend niveau van de bedrijfskolom actief. Afspraken tussen concurrenten worden als een horizontale relatie gezien. Lange tijd werd aangenomen dat vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt horizontale afspraken schadelijker waren dan verticale afspraken. De Europese Commissie (Commissie) en de nationale mededingingsautoriteiten in Europa zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM), traden niet of nauwelijks op tegen verticale afspraken. Maar dat is inmiddels veranderd. De Commissie en diverse nationale mededingingsautoriteiten hebben meerdere leveranciers en soms zelfs distributeurs beboet voor het maken van met het kartelverbod strijdige afspraken. De boetes liegen er vaak niet om. Zo legde de Franse mededingingsautoriteit in maart 2020 Apple een boete op van maar liefst 1,1 miljard euro. Twee distributeurs van Apple werden eveneens beboet.

In de blog: Beperking van de wederverkoop: handhaving van het kartelverbod tot nu toe wordt niet alleen ingegaan op de Applezaak, maar worden ook andere recente zaken beschreven waar de Commissie en diverse nationale mededingingsautoriteiten optraden tegen verboden verticale afspraken.

De do’s en don’ts

Gezien de boetes die recent zijn opgelegd voor het maken van verticale afspraken die volgens de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten in strijd waren met het kartelverbod, kan de gedachte opkomen dat het beter is om maar geen verticale afspraken te maken. Een dergelijke gedachte gaat veel te ver. De mededingingsregels bieden absoluut ruimte voor het maken van verticale afspraken. Partijen moeten alleen goed rekening houden met wat wel en wat niet mag. Bovendien is het niet zwart-wit. Bepaalde afspraken zijn bijvoorbeeld in het algemeen verboden. Maar als er geen goede rechtvaardiging bestaat, kan het zijn dat dergelijke afspraken toch toelaatbaar worden geacht.

In de blog Beperking van de wederverkoop: de do’s en don’ts wordt allereerst een korte schets gegeven van de toepasselijke regels. Vervolgens worden voorbeelden genoemd van afspraken die doorgaans niet zijn toegestaan. Tot slot worden de uitzonderingen daarop besproken. De blog kan leveranciers en distributeurs op hoofdlijnen helpen hun afspraken vorm te geven.

Online workshop actualiteiten mededinging en distributie

Op 24 september a.s. geven de mededingingsrechtspecialisten van DVAN Advocaten van 16:00 tot 17:00 uur een online workshop waarin zij leveranciers en distributeurs bijpraten over de recente besluiten van zowel de Commissie als de nationale mededingingsautoriteiten. Daarna komen uiteraard het wettelijk kader en de do’s en don’ts aan bod. Het spreekt voor zich dat er ruimte is voor het stellen van vragen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om op voorhand vragen en/of dilemma’s aan te leveren. Die kunnen dan tijdens de workshop worden besproken.

Meld je hier aan en ontvang de link en inloggegevens voor dit webinar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties