Wijziging termijnen jaarrekening

Statutenwijziging benodigd?

door: Marijke Sipkema - ten Brink op 03/02/16 in Fusies, overnames & herstructureringen,

Termijnen in reeds opgemaakte statuten gelden niet meer voor boekjaren aangevangen vanaf 1 januari 2016.

Recent is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de uiterste termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verkort van 11 naar 10 maanden na afloop van het boekjaar. En de uiterste termijn voor het deponeren van de jaarrekening is verkort van 13 naar 12 maanden na afloop van het boekjaar. Deze nieuwe termijnen gelden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

Bij veel vennootschappen staan de (oude) termijnen met betrekking tot het vaststellen en deponeren van de jaarrekening expliciet benoemd in de statuten. Een voorbeeld hiervan kan zijn:

De Directie sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf (5) maanden ‑ behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6) maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden ‑ de Jaarrekening en het jaarverslag op en legt binnen deze termijn deze stukken voor de Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap.

Het is goed om te realiseren dat termijnen in reeds opgemaakte statuten niet meer gelden voor boekjaren aangevangen vanaf 1 januari 2016. Om verwarring te voorkomen kan het verstandig zijn om de statuten van de vennootschap aan te laten passen, althans bij een andere (reeds geplande) statutenwijziging dit meteen mee te nemen. 

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties