Werktijdverkortingsregeling ingezet voor coronavirus

door: Maarten van Kempen op 27/02/20 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen, Corona, Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

Het coronavirus wordt door het kabinet aangemerkt als een buitengewone omstandigheid waarvoor een beroep gedaan kan worden op de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Bedrijven die voldoen aan alle voorwaarden van de regeling kunnen een aanvraag indienen om personeel korter/minder te laten werken. 

Werktijdverkorting (WTV)

Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Werktijdverkorting houdt concreet in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is in dienst blijven van de werkgever, terwijl de niet-gewerkte uren worden betaald vanuit de WW. De werkgever bespaart hiermee loonkosten, en er wordt voorkomen dat werknemers overhaast worden ontslagen, die enige tijd later wellicht weer hardnodig zijn binnen het bedrijf.

Werktijdverkorting aanvragen

Op grond van de beleidsregels komt een verzoek tot werktijdverkorting voor toewijzing in aanmerking indien:

Er sprake is van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend; en
Gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.

Gevolgen werktijdverkorting

Als u een vergunning hebt voor Werktijdverkorting, kunt u voor uw werknemers een WW-uitkering voor de niet-gewerkte uren aanvragen. U doet dit bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Als uw werknemers aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen, zal de WW-uitkering aan u worden overgemaakt. Uw werknemers blijven bij u in dienst. Meestal merken zij financieel dus weinig van wtv: zij ontvangen gewoon hun loon.U kunt Werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsverplichting heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u geen werktijdverkorting aanvragen. U betaalt als werkgever het loon aan uw werknemer door. Als uw werknemers aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen, zal de WW-uitkering aan u (de werkgever) worden overgemaakt.

Met ingang van 21 januari 2020 is de aanvraagprocedure WTV gedigitaliseerd. U kunt WTV nu uitsluitend nog aanvragen door gebruik te maken van een digitaal formulier. De link naar dit formulier vindt u hier

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties