Tijdelijke aanpassing Arboregels wegens Coronapandemie

door: op 05/01/21 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen, Corona, Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

Naar aanleiding van de Coronacrisis is er aan het Arbobesluit tijdelijk een extra artikel toegevoegd ten aanzien van de zorgplicht van werkgever. In het artikel worden de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen die de werkgever moet treffen uiteengezet. De aanvulling bevat minimale maatregelen en voorzieningen, het staat de werkgever dus vrij om extra maatregelen te nemen.

Zorgplicht werkgever

Onder andere op basis van de Arbo wetgeving heeft een werkgever ten aanzien van de werknemers een zorgplicht. Deze zorgplicht is in het Arbobesluit uitgewerkt in artikel 3, waarin bijvoorbeeld staat dat de arbeidsplaatsen veilig toegankelijk dienen te zijn en dat er regelmatig dient te worden gecontroleerd of de maatregelen ter bescherming van de werknemers nog voldoende effect hebben. De werkgever dient er dus voor te zorgen dat de werknemers hun werk zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren.

Nieuwe bepalingen

Toegepast op de situatie met het Coronavirus is de werkgever nu verplicht om passende maatregelen te treffen om de werknemers in lijn met de adviezen vanuit de overheid hun werk te laten verrichten. In het nieuw toegevoegde artikel 3.2a Arbobesluit staat dat in ieder geval tot de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen behoren:

a.         het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen;

b.         het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan arbeiders over de bestrijding van sars-cov-2 in werklokalen; en

c.         het houden van adequaat toezicht op de naleving van de in dit artikel bedoelde noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.

Gevolgen

Een overtreding van dit nieuw toegevoegde artikel wordt door de Inspectie SZW aangemerkt als een ernstige overtreding. Dit houdt in dat er een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Deze boete zal, afhankelijk van het aantal werknemers van een bedrijf, variëren tussen € 450 en € 4.500. Bij een herhaalde overtreding van de bepalingen kan het werk meteen worden stilgelegd door de Inspectie SZW. De verwachting is dat de Inspectie SZW zich voornamelijk zal richten op de zwaardere overtredingen. Ons advies luidt dan ook om in de RI&E (en in het eventuele Coronaprotocol) de maatregelen die u als werkgever heeft getroffen ten aanzien van het Coronavirus duidelijk op te nemen en die ook te communiceren met de werknemers.

Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, kunt u contact opnemen met Henriëtte Dekker

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties