Advies SER: nieuwe Wet Maatschappelijk Verlof

door: Henriƫtte Dekker op 17/01/24 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

Omdat het wettelijke verlofstelsel de laatste jaren steeds meer is uitgebreid is het verlofstelsel onoverzichtelijke geworden. De SER (Sociaal Economische Raad) heeft om die reden op 11 januari 2024 een advies uitgebracht om het verlofstelsel te vereenvoudigen en meer balans in de financiering te brengen.

De SER verwacht dat door de nieuwe wet de administratieve lasten zullen afnemen, de prestaties en motivatie van werknemers zullen toenemen en het ziekteverzuim zal verminderen.

Op basis van het advies van de SER zal de huidige Wet arbeid en zorg vervangen worden door de nieuwe Wet maatschappelijk verlof en deze heeft drie pijlers, waarin de huidige regelingen in worden opgenomen:

  1. zorg voor kinderen: zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, ouderschapsverlof en adoptie- en pleegzorgverlof;
  2. zorg voor naasten: kortdurend en langdurend zorgverlof, met daaraan toegevoegd mogelijkheden voor het opnemen van structureel verlof voor mantelzorg;
  3. persoonlijk verlof: verlofbehoeften om werknemers meer mogelijkheden te geven om werken, leren en/of zorgen te combineren, met daaraan toegevoegd rouwverlof.

Onderdeel van het advies van de SER is het aanbrengen van meer balans in zeggenschap vanuit werkgeversperspectief over de opname van verlof. Om die zal er wat de SER betreft zo vroeg mogelijk overleg plaatsvinden over de hoeveelheid, timing en spreiding van dagen. In het advies wordt daarom aan de regeling van het ouderschapsverlof een vereiste van goed overleg ingevoerd over de wijze van opnemen op basis van wederzijdse wensen en behoeften.

Ook doet de SER voorstellen voor een evenwichtigere wijze van financiering, door een grotere financiële bijdrage van de overheid (als eerste aanzien van het geboorteverlof). Hierdoor komen de kosten van verlof in mindere mate voor rekening van werkgevers. En werknemers zullen in mindere mate zelf de lasten dragen van betaald (aanvullend) geboorte- en ouderschapsverlof. Een grotere bijdrage vanuit de overheid is gewenst gezien de grote maatschappelijke baten die deze verlofvormen hebben.

Meer informatie hierover is te vinden via: SER: “Nieuw kabinet, creëer een nieuw en vereenvoudigd verlofkader.” | SER

Uiteraard houden wij de ontwikkelingen ook op dit punt nauwlettend in de gaten en u onder andere op de hoogte houden door de nieuwsberichten op onze website.

Voor vragen over bovenstaande (aankomende) wijzigingen of andere arbeidsrecht gerelateerde vragen, kunt u contact opnemen met Henriëtte Dekker of Reggy Thielen van de Praktijkgroep Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen

Meer publicaties over dit onderwerp

REAGEREN OF VRAGEN?