"Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers aangenomen"

door: Carlijn Schreuder op 10/07/18 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen ,

Wij zetten graag de hoofdlijnen voor u op een rij

De Tweede en Eerste Kamer hebben een wetsvoorstel aangenomen waarmee werkgevers een compensatie kunnen krijgen voor de transitievergoeding die zij aan langdurig zieke werknemers hebben betaald.

 • Een werkgever wordt gecompenseerd voor de transitievergoeding die is betaald aan een werknemer indien de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege 2 jaar ziekte. Het UWV zal de compensatie aan de werkgever betalen.
 • De compensatie zal niet hoger zijn dan de transitievergoeding waar de werknemer recht op had, de dag na de periode van 2 jaar ziekte. Heeft u als werkgever meer betaald of de werknemer langer “slapend” in dienst gehouden? Dan wordt alleen het deel gecompenseerd dat gelijk stond aan de transitievergoeding, berekend per de dag na de periode van 2 jaar ziekte.
 • De compensatie geldt indien de arbeidsovereenkomst is opgezegd met een ontslagvergunning van het UWV, deze is ontbonden door de kantonrechter of als een beëindigingsovereenkomst met de werknemer is gesloten.
 • De compensatie dient binnen 6 maanden na het betalen van de vergoeding bij het UWV te worden aangevraagd. Na 6 maanden vervalt het recht op compensatie.
 • Naar verwachting zal de compensatieregeling gaan gelden per 1 april 2020 en met terugwerkende kracht gelden voor vergoedingen die zijn betaald vanaf 1 juli 2015 (inwerkingtreding van de WWZ). Heeft u na 1 juli 2015 een vergoeding betaald of gaat u binnenkort een vergoeding betalen? Dan moet u in de gaten houden dat de aanvraag tot compensatie kan worden ingediend van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020.

Omdat de compensatie dus ook gaat gelden voor transitievergoedingen die zijn betaald vanaf 1 juli 2015, is het van belang om gegevens te bewaren zodat de compensatieaanvraag alsnog in 2020 kan worden ingediend. Het gaat dan met name om:

 • arbeidsovereenkomst;
 • bewijs dat een transitievergoeding is betaald (betalingsbewijs);
 • gegevens op basis waarvan de transitievergoeding is berekend;
 • documenten dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige ziekte (beschikking UWV, beschikking kantonrechter of beëindigingsovereenkomst);
 • informatie over de periode waarin de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
 • het tijdens de ziekte aan de werknemer betaalde loon (loonstroken).

De compensatie zal worden gefinancierd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), waardoor de Awf-premie zal worden verhoogd.

Nu zowel de Eerste en Tweede Kamer met het wetsvoorstel hebben ingestemd, lijkt het erop dat de compensatieregeling definitief doorgaat.

Praktisch betekent dit dat u als werkgever nu een keuze dient te maken als u werknemers in dienst heeft die (bijna) 2 jaar ziek zijn. U heeft de volgende opties, waarbij ik een onderscheid maak tussen werknemers die bijna 2 jaar ziek zijn en werknemers die al 2 jaar ziek zijn en een slapend dienstverband hebben:

Bijna 2 jaar ziek

In het geval een werknemer op dit moment (bijna) 2 jaar ziek is, heeft u de volgende twee opties:

 • Beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die 2 jaar ziek is onder uitbetaling van de transitievergoeding. Als u nu de transitievergoeding betaalt, krijgt u deze straks volledig gecompenseerd.
 • De werknemer “slapend” in dienst houden.

Slapend dienstverband

In het geval van een slapend dienstverband, kan u drie dingen doen:

 • Het dienstverband slapend houden met als risico dat de werknemer eventueel bij herstel zijn/haar functie kan claimen en u als werkgever re-integratieverplichtingen heeft.
 • Het slapende dienstverband nu beëindigen, waarbij de werknemer in principe recht heeft op de transitievergoeding over de gehele duur van het dienstverband (die u maar gedeeltelijk vergoed krijgt). In een vaststellingsovereenkomst kan u wel proberen aan te sluiten bij wat gecompenseerd wordt. Iets is beter dan een slapend dienstverband voor een werknemer.
 • Het dienstverband slapend houden tot het moment dat zeker is wanneer de wet in werking treedt (naar verwachting dus 1 april 2020) en dan met de werknemer een vaststellingsovereenkomst sluiten. U kunt dan kiezen voor een vaststellingsovereenkomst die gebaseerd is op de transitievergoeding ten tijde van het aflopen van de 2 jaar termijn of de daadwerkelijke transitievergoeding (waarbij u dus niet de hele transitievergoeding gecompenseerd krijgt). Weigert de werknemer dit, dan kan u kiezen voor optie 1 of een eenzijdige opzegging via het UWV, waarbij u ook de volledige transitievergoeding moet betalen en maar een gedeelte vergoed krijgt.

De beslissing hangt ook af of u de transitievergoeding nu al wilt betalen of dat u het prettig vindt dat deze pas later betaald hoeft te worden, maar dus wat hoger kan uitvallen.

Als laatste is het goed om uw bewaartermijnen in het kader van de AVG aan te passen, omdat u bepaalde documenten van huidige werknemers moet bewaren tot 2020 om eventueel gecompenseerd te krijgen. Daar moet u de werknemers over informeren!

Heeft u vragen over compensatie bij langdurige ziekte? Het DVAN team Arbeid, medezeggenschap & pensioen beantwoordt ze graag vrijblijvend.

Het DVAN team Arbeid, medezeggenschap & pensioen beantwoordt ze graag vrijblijvend. 

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties