Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen door Tweede Kamer

door: Carlijn Schreuder - Cobussen op 06/02/19 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

Met een toch wel krappere meerderheid dan verwacht (81 stemmen voor en 69 stemmen tegen), is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Niet alle onderdelen van het wetsvoorstel hebben het gehaald.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen zijn in de eerste plaats dat er niet is ingestemd met de verlenging van de proeftijd. De proeftijd blijft daarmee ongewijzigd en bijvoorbeeld de mogelijkheid van een proeftijd van twee maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wordt dus niet verlengd naar vijf maanden. In de tweede plaats zullen werknemers jonger dan 21 jaar, niet vallen onder de hoge WW-premie in het kader van de premiedifferentiatie. Daarnaast brengt de WAB nieuwe regels mee voor oproepcontracten, waarvan alleen bij cao kan worden afgeweken als het functies betreft die door klimatologische omstandigheden alleen seizoensmatig kunnen worden verricht.

WAB

Wat is er wel aangenomen? De belangrijkste punten uit de WAB op een rijtje:

Ontslag

 • Extra ontslaggrond (de i-grond): de zogenaamde “cumulatiegrond”. Een arbeidsovereenkomst kan ook eindigen door combinatie van 2 of meer ontslaggronden (bijvoorbeeld disfunctioneren én een verstoorde arbeidsverhouding).
 • Bij ontbinding op de cumulatiegrond: een extra vergoeding van 50% van de transitievergoeding (dus maximaal 1,5 transitievergoeding, naast een mogelijke billijke vergoeding).

Transitievergoeding

 • De transitievergoeding is vanaf de start van een arbeidsovereenkomst verschuldigd in plaats van pas na 24 maanden. Ook indien de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens proeftijd moet de transitievergoeding worden betaald.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd door het vervallen van de overgangsregeling voor werknemers ouder dan 50 jaar.
 • De opbouw van de transitievergoeding blijft 1/6 maandsalaris per 6 maanden diensttijd, maar bij de berekening daarvan wordt naar de daadwerkelijke diensttijd gekeken en niet naar “volgemaakte” perioden van 6 maanden. Dat betekent dus 1/36 maandsalaris per maand diensttijd.
 • Ook scholingskosten voor een andere functie binnen de eigen organisatie kunnen in mindering worden gebracht op transitievergoeding.

Ketenregeling

 • De keten wijzigt van maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 2 jaar, naar maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 3 jaar. Een minimale onderbreking van 6 maanden voor het starten van een nieuwe keten blijft wel gelden.
 • Oftewel: 3 x 2 x 6 à 3 x 3 x 6.

Oproepkrachten

 • De werkgever moet een oproepkracht minstens 4 dagen van tevoren oproepen, zo niet, dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep.
 • Wordt de oproep binnen die 4 dagen door de werkgever ingetrokken, dan heeft de oproepkracht toch recht op loon over de oproepperiode (met een minimum van 3 uur).
 • Als de oproepovereenkomst één jaar heeft geduurd, moet de werkgever aan de werknemer een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst voor het aantal uur dat gemiddeld in dat jaar is gewerkt. Dat kan dan nog wel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn (mits niet aan het maximum van de ketenregeling is voldaan).

WW-premiedifferentiatie

 • Werkgevers betalen een lagere WW-premie voor werknemers met arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan voor werknemers met arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Inwerkingtreding

Het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van de WAB staat vooralsnog op 1 januari 2020. Hiervoor is wel vereist dat ook de Eerste Kamer instemt met de WAB. Op 19 februari 2019 zal de Eerste Kamercommissie de procedure verder bespreken. Voor alle informatie, kijkt u op deze website.

In dit overzicht hebben wij de wijzigingen ook nog een keer op een rijtje gezet.

Heeft u vragen over het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans? Het DVAN team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen beantwoordt deze uiteraard graag.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties