Werknemer is al eens 2 jaar ziek geweest en valt opnieuw uit. Moet het salaris worden doorbetaald?

door: Reggy Thielen op 14/11/23 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

Als de werkgever aan alle re-integratieverplichtingen heeft voldaan eindigt na 2 jaar ziekte de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. De werknemer heeft dan recht op een WIA-uitkering, mits de werknemer minstens 35% arbeidsongeschikt wordt beoordeeld door het UWV. Na 2 jaar ziekte eindigt ook het opzegverbod tijdens ziekte en in de meeste gevallen zal de werkgever inzetten op een beëindiging van het dienstverband. Het is uiteraard ook mogelijk dat de werknemer in dienst blijft en (gedeeltelijk en/of in een andere functie) aan het werk kan blijven. Maar wat als de werknemer opnieuw uitvalt? Moet dan het salaris tijdens ziekte opnieuw gedurende maximaal 2 jaar worden doorbetaald? 

Nieuw bedongen arbeid
Het salaris hoeft bij een nieuwe ziekmelding enkel opnieuw twee jaar te worden doorbetaald, als er sprake is van ‘nieuw bedongen arbeid’. Er is per definitie sprake van nieuw bedongen arbeid, als partijen hebben afgesproken dat de aangepaste werkzaamheden (bijv. een aantal uur per week minder werken of in een andere functie /takenpakket) de nieuwe werkelijkheid is. Als dat schriftelijk is vastgelegd (bijvoorbeeld in een nieuwe arbeidsovereenkomst of addendum) dan is daar geen discussie over mogelijk. Dat is anders als er niets schriftelijk is vastgelegd. 

Onder omstandigheden kan namelijk worden aangenomen dat er sprake is van nieuw bedongen arbeid ondanks het ontbreken van afspraken hierover. Daarvoor is nodig dat de werknemer er gezien de omstandigheden gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat het aangepaste werk de reguliere arbeid betreft. Dat gerechtvaardigd vertrouwen bij de werknemer ontstaat als de werknemer gedurende een (niet te korte) periode het aangepaste werk verricht en de aard en omvang van het werk niet langer ter discussie staat. Denk met name aan de situatie dat er wordt uitgegaan van een ‘medische eindtoestand’, door niets meer te doen aan re-integratie en uit te dragen dat er geen herstel meer wordt verwacht. 

No-risk polis en IVA-uitkering 
Is er sprake van nieuw bedongen arbeid, dan geldt dus een nieuwe loondoorbetalingsplicht van twee jaar. In sommige gevallen kan de werkgever het door te betalen salaris wel verrekenen met een uitkering.

Voor de werknemer die na de (eerste) periode van 2 jaar ziekte een WIA-uitkering is toegekend, in dienst is gebleven en binnen 5 jaar opnieuw uitvalt, geldt de zogenoemde No-risk polis. Dit is een Ziektewetkering die bij het UWV kan worden aangevraagd. Het door de werkgever door te betalen salaris kan dan verminderd worden met de Ziektewetuitkering, zijnde maximaal 70% van het ‘maximum dagloon’.[1]

Als de werkgever echter verplicht is om een hoger bedrag aan salaris tijdens ziekte door te betalen, kan de werkgever het UWV tijdens het 1e jaar ziekte verzoeken het volledige salaris te compenseren (tot maximaal 100% van het maximum dagloon). 

Let op: de werkgever moet de werknemer wel binnen 6 weken na de nieuwe ziekmelding ziek melden bij het UWV en een beroep doen op de No-risk polis.

De No-risk polis is in beginsel niet van toepassing voor de ‘35-minner’ (de werknemer die niet ‘arbeidsongeschikt genoeg’ was voor een WIA-uitkering, namelijk minder dan 35%) en in dienst is gebleven bij de(zelfde) werkgever. 

Bij zowel de 35-minners als de ‘35-plussers’ kan bij een nieuwe ziekmelding bovendien een herbeoordeling voor de WIA worden aangevraagd. Het UWV kijkt dan opnieuw naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer namelijk alsnog een WIA-uitkering krijgt in de vorm van een IVA-uitkering (80%-100% arbeidsongeschikt), mag het salaris worden verminderd met deze uitkering. Deze herbeoordeling is natuurlijk alleen kansrijk als de klachten van de werknemer erger zijn geworden. 

Overigens heeft niet alleen de werkgever met de loondoorbetalingsverplichting (want: nieuw bedongen arbeid) hier baat bij. Een IVA-uitkering heeft namelijk, in tegenstelling tot de WIA in de vorm van een WGA-uitkering (35%-80% arbeidsongeschikt), geen negatieve gevolgen voor de premie Werkhervattingskas. 

Let op: in de praktijk neemt het UWV het standpunt wel eens in dat de IVA-uitkering wordt verminderd met het salaris, maar dat zou dus andersom moeten zijn. Ga dus tijdig in bezwaar. 

Conclusie
Bij een nieuwe ziekmelding van een werknemer die al een keer 2 jaar ziek is geweest, hoeft de werkgever niet opnieuw 2 jaar loon door te betalen. Dat is alleen anders als er sprake is van nieuw bedongen arbeid. Die nieuwe werkelijkheid hoeft niet expliciet te zijn bedongen. Die kan ook zijn ontstaan doordat de werknemer daar gerechtvaardigd op mocht vertrouwen.

In het geval de werknemer recht heeft op een Ziektewet- of IVA-uitkering (na een herbeoordeling), kan de werkgever het door te betalen salaris daarmee verminderen. 

Bij vragen kun je contact opnemen met Reggy Thielen of Henriette Dekker van de Praktijkgroep Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen.


[1] Het max. dagloon bedraagt op dit moment omgerekend € 5.754,40 bruto per maand.

Meer publicaties over dit onderwerp

REAGEREN OF VRAGEN?