Voorwaarden verlengde NOW-regeling bekend!

door: Carlijn Schreuder - Cobussen op 20/05/20 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen, Corona, Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

De huidige ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’ (NOW) loopt tot en met 31 mei 2020. Dát deze eerste NOW-regeling zou worden verlengd, was al uitgelekt. Vandaag heeft het kabinet ook de voorwaarden van deze nieuwe verlengde NOW-regeling bekendgemaakt (zie hier de kamerbrief).

Deze ‘NOW II’ wijkt op een aantal punten af van ‘NOW I’. Hieronder zetten we deze punten en de algemene uitgangspunten van NOW II graag voor jullie uiteen.

Uitgangspunt NOW II

 • Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht kan een tegemoetkoming aanvragen voor maximaal 90% van de loonkosten in de maanden juni, juli en augustus 2020. In eerste instantie zal weer een voorschot van 80% worden verstrekt;
 • Een beroep op NOW II staat zowel open voor ondernemers die een beroep hebben gedaan op NOW I als voor ondernemers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW;
 • De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 3 aaneengesloten maanden, startend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 (Let op: heb je ook een beroep gedaan op NOW I, dan moet de periode voor de omzetdaling bij NOW II aansluiten op de gekozen periode bij NOW I);
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt de maand maart 2020;
 • Ondernemers dienen zich te committeren om lonen van werknemers 100% door te betalen;
 • De tegemoetkoming kan naar verwachting worden aangevraagd vanaf 6 juli 2020 t/m 31 augustus 2020.

Bedrijfseconomisch ontslag

 • De ‘boete’ bij het opzeggen van arbeidsovereenkomsten via het UWV wegens bedrijfseconomische redenen, komt te vervallen. Er vindt slechts een correctie op de subsidie plaats, inhoudende dat 100% van de loonsom van de betreffende werknemers op de subsidie in mindering wordt gebracht. Dit geldt voor ontslagaanvragen die worden ingediend in de periode van 1 juni t/m 31 augustus 2020 (Let op: tot 1 juni 2020 geldt de ‘boete’ onder de NOW I bij ontslag via het UWV nog wel);
 • Ondernemingen die gebruik maken van NOW II en voor meer dan 20 werknemers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen, moeten verklaren dat zij zich committeren aan de verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag. Dit houdt in dat zij het collectieve ontslag aan de vakbonden moeten melden en met de vakbonden gedurende een periode van 4 weken hierover moeten overleggen. De ontslagaanvraag bij het UWV zal pas na 4 weken na de melding aan de vakbonden worden ingediend.  

Opslag

 • De vaste (forfaitaire) opslag van 30% in de NOW I wordt in de NOW II verhoogd naar 40%. Het kabinet begrijpt dat ondernemingen naast loonkosten ook nog andere kosten hebben en hoopt hiermee dat zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden blijft.

Winstuitkeringen/bonus/inkoop eigen aandelen

 • Een onderneming die gebruik maakt van de NOW II mag over het jaar 2020 geen winstuitkeringen doen aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren (aan overig personeel wel) en geen eigen aandelen inkopen. Dit moet bij een beroep op de NOW II worden verklaard door de onderneming. Deze verplichting geldt alleen voor ondernemingen die een subsidiebedrag op grond van de NOW ontvangen waarvoor een accountantsverklaring is vereist. De hoogte van deze grens wordt later bekendgemaakt.

Bij- en omscholing

 • Ondernemingen dienen bij de NOW II een verklaring af te leggen dat zij zich zullen verplichten (inspanningsverplichting) hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

Ook deze regeling is weer nieuw en vraagt nog om nadere uitwerking. Wij zitten daar bovenop. Zodra wij meer informatie hebben, word jij uiteraard direct op de hoogte gesteld.

Ook voor de NOW I zijn vandaag weer wijzigingen aangekondigd (zie hier de kamerbrief). Wij zullen hier op korte termijn meer informatie over geven.

Voor vragen over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van arbeidsrecht kun je contact opnemen met Carlijn Schreuder, Praktijkgroep Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen, carlijn.schreuder@dvan.nl of m +31 6 51 85 69 12.

DVAN HR ZOOMDATES SPECIAL: NOW II

Woensdag 27 mei a.s. van 14.00 tot 15.00 uur zullen wij de NOW II regeling gaan behandelen tijdens onze DVAN HR Zoomdates Specials. Daarin zullen we uitgebreid stil gaan staan bij de voorwaarden van de NOW II.

Wil je aan deze DVAN HR Zoomdates Special deelnemen? Meld je dan hier aan.

Heb je al een vraag met betrekking tot de NOW II? Laat het ons dan vooraf weten per e-mail (ines.vendrig@dvan.nl), dan behandelen wij deze tijdens de sessie.

De DVAN HR Zoomdates Specials zijn bestemd voor relaties van DVAN Advocaten. Ben je geen klant van ons? Ook dan kan jij gebruik maken van de kennis van ons Arbeidsrecht Team. Dit is een mooie manier om kennis te maken met de aanpak en werkwijze van DVAN Advocaten.

Wij hopen je dan te zien!

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties