VAN CUMULEREN KAN JE LEREN!

door: Carlijn Schreuder - Cobussen op 23/06/20 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

Vanaf 1 januari 2020 is de cumulatiegrond (i-grond) geïntroduceerd. Sindsdien zijn ook diverse uitspraken gepubliceerd waar een beroep werd gedaan op de i-grond als ontslaggrond. Deze bleken nog niet succesvol. Recent is er weer een uitspraak op de i-grond gepubliceerd. Wat kunnen we daarvan leren? 

I-GROND

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst eenzijdig wil beëindigen (m.u.v. een ontslag op staande voet of proeftijdontslag), dan moet er voor die beëindiging een redelijke grond aanwezig zijn. Vanaf 1 januari 2020 is de i-grond als extra grond geïntroduceerd. Met de i-grond kunnen meerdere ontslaggronden worden gecumuleerd (bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding). De verwachting was dat werkgevers met deze i-grond makkelijker over zouden kunnen gaan tot ontslag van werknemers. Uit de eerste uitspraken waarin de i-grond werd ingeroepen, bleek dit echter nog niet het geval. Daarover schreef mijn collega Henriëtte Dekker al eerder deze blog.

UITSPRAAK RECHTBANK AMSTERDAM

Op 8 mei 2020 heeft de Rechtbank Amsterdam een uitspraak gewezen waarin de i-grond werd ingeroepen. Ook uit deze uitspraak blijkt weer dat een combinatie van gronden niet snel een i-grond oplevert. Wat was er aan de hand?

De werknemer was sinds 1 oktober 2009 werkzaam bij Lebara. Nadat mogelijke onregelmatigheden aan het licht kwamen, werd door Lebara een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken en de mogelijke rol van de werknemer hierbij. Gedurende het onderzoek is de werknemer geschorst op grond van een aantal verwijten. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek, heeft Lebara vervolgens ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd. Dit is gedaan op de e-grond (verwijtbaar handelen), de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding) en de i-grond (de cumulatiegrond).

Met betrekking tot de e-grond oordeelt de rechter dat onvoldoende is komen vast te staan dat de werknemer inderdaad verwijtbaar heeft gehandeld. Er zijn schimmigheden en onregelmatigheden geconstateerd, maar het is niet duidelijk dat de werknemer daarbij heeft geholpen of deze heeft veroorzaakt.

Ook de ontbinding op de g-grond wordt afgewezen. De rechter oordeelt dat wel is gebleken dat er sprake is van een aantasting van de onderlinge verhoudingen, maar dat Lebara geen enkele poging heeft ondernomen om deze te normaliseren. Dit had wel op haar weg gelegen, bijvoorbeeld door middel van mediation.

Tot slot het beroep op de i-grond. De rechter oordeelt dat ook deze grond geen soelaas biedt in dit geval. De i-grond is niet bedoeld om een niet-geslaagde e- en g-grond te repareren met een beroep op de i-grond.

Kortom, het ontbindingsverzoek wordt afgewezen en de werknemer moet gewoon weer toegelaten worden tot zijn werkzaamheden.

LES

De les die hieruit kan worden getrokken is dat de aangevoerde “losse” gronden wel per grond bijna voldragen moeten zijn. Het kan dus niet zo zijn dat er eigenlijk nog nauwelijks sprake is van aparte voldragen ontslaggronden om tot de cumulatiegrond te kunnen komen. Daarnaast kan de i-grond niet dienen als reparatiegrond/restgrond. Het beroep op deze grond moet afzonderlijk worden onderbouwd en toegelicht. Daarnaast dient de werkgever uit te leggen waarom een combinatie van gronden een i-grond oplevert.

TIP

Onze tip is dan ook om dossieropbouw op orde te hebben. Start een verbetertraject bij disfunctioneren, stel mediation voor bij een verstoorde arbeidsverhouding en geef een schriftelijke waarschuwing bij verwijtbaar handelen. Hoe meer de “losse” gronden bijna voldragen zijn, hoe eerder een ontbinding op de cumulatiegrond zal worden toegewezen.

Wij houden de uitspraken waarin een beroep wordt gedaan op de i-grond goed in de gaten en wij denken/hopen dat deze i-grond uiteindelijk wel meer mogelijkheden gaat bieden om tot ontbinding te komen. Het belangrijkste is en blijft dat de i-grond goed moet worden onderbouwd en toegelicht. Gebruik de i-grond niet als reparatiegrond.

Voor vragen over dit onderwerp of andere vragen of het gebied van arbeidsrecht kun je contact opnemen met Carlijn Schreuder-Cobussen, Praktijkgroep Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen, e carlijn.schreuder@dvan.nl of +31 6 51 85 69 12.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties