Uitleg personeelshandboek: bedoeling van partijen of letterlijke tekst?

door: op 01/03/21 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

In veel ondernemingen wordt een personeelshandboek gehanteerd. Hierin worden belangrijke afspraken en algemene bedrijfsregels vastgelegd die op alle werknemers van toepassing zijn. Onderwerpen die in het personeelshandboek kunnen worden vastgelegd zijn bijvoorbeeld de ziekteverzuimregeling, de verlofregeling en een thuiswerkregeling. Het personeelshandboek wordt door de werkgever opgesteld en - anders dan bij een individuele arbeidsovereenkomst - heeft de werknemer bij het aangaan van het dienstverband geen inspraak over de inhoud.

Onduidelijkheid begrip ‘bruto jaarinkomen’

Het kan natuurlijk voorkomen dat er discussie ontstaat over de uitleg van een bepaling in het personeelshandboek. Dit was ook het geval in een zaak waar de Hoge Raad recent uitspraak in heeft gedaan. Het personeelshandboek was van toepassing door middel van een verwijzing in de arbeidsovereenkomst. Een van de werknemers raakte langdurig arbeidsongeschikt en maakte aanspraak op een uitkering op grond van de door de werkgever afgesloten WGA-hiaatverzekering. Deze verzekering garandeerde een uitkering van minimaal 70% van het laatstverdiende salaris. Later bleek dat de werkgever en de werknemer beide een andere opvatting hadden van het begrip bruto jaarinkomen zoals dat was neergelegd in het personeelshandboek. De werkgever rekende hier niet de gemaakte overuren toe en de werknemer wel. Dit had aanzienlijke gevolgen voor de hoogte van de uitkering van de werknemer.

Uitspraak

Het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat een bepaling in een personeelshandboek, net zoals een cao, moet worden uitgelegd aan de hand van de letterlijke tekst. De bedoeling van partijen is hierbij van ondergeschikt belang, onder meer omdat het personeelshandboek eenzijdig door de werkgever is opgesteld en de werknemer dus niet weet wat voor overwegingen hieraan vooraf zijn gegaan. De Hoge Raad heeft deze uitspraak bekrachtigd. Omdat de overuren niet letterlijk waren opgenomen onder het kopje ‘bruto jaarinkomen’ in het personeelshandboek, werden deze niet gerekend tot het bruto jaarinkomen en werd de werkgever in het gelijk gesteld.

Tips

Ons advies is om het personeelshandboek nog een keer goed door te nemen en te kijken of er eventuele dubbelzinnige bepalingen in staan. Op grond van de recente uitspraak mag de werknemer dus afgaan op de letterlijke tekst van het handboek, ook als er door de werkgever eigenlijk iets anders is beoogd. Indien u graag wilt dat wij met u meekijken of indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, kunt u contact opnemen met één van de advocaten van Team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

REAGEREN OF VRAGEN?