NOW-LOKET GEOPEND

Mijn collega Thijs van Liempd zette op 17 maart jl. in deze blog  uiteen wat de nieuwe loonsteunmaatregel (‘NOW-regeling’) voor bedrijven inhoudt en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om een beroep te kunnen doen op deze regeling. De details van de NOW-regeling moesten toen nog worden uitgewerkt.

Op 31 maart jl. heeft minister Koolmees de plannen en details van de NOW-regeling bekendgemaakt. Op 3 april jl. is de NOW regeling nog op een aantal punten gewijzigd en verduidelijkt (zie hier de aangepaste NOW-regeling).

Inmiddels is het NOW-loket sinds 6 april 2020 geopend en kan de aanvraag worden ingediend op de website van het UWV.

Aan de hand van een (aangevulde) Q&A geven wij antwoord op een aantal belangrijke vragen over de NOW-regeling.

VOOR WIE GELDT DE NOW-REGELING?

Voor alle bedrijven (ook uitzendbureaus) die in Nederland SV-loon betalen. Dus ook buitenlandse vennootschappen die in Nederland SV-loon betalen aan hun werknemers.

VOOR WELKE WERKNEMERS GELDT DE NOW-REGELING?

Voor vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten in dienst houden, zoals oproepkrachten.

VANAF WANNEER KAN EEN subsidie VOOR LOONKOSTEN WORDEN AANGEVRAAGD?

6 april tot met 31 mei a.s.

WELKE STAPPEN MOETEN WORDEN DOORLOPEN?

 1. de werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%;
 2. als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020;
 3. de werkgever noteert de verwachte omzet in de gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door 4, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden;
 4. op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld;
 5. voor bijzondere situaties (bijv. het bedrijf bestond niet gedurende geheel 2019; het bedrijf maakt onderdeel uit van een groter geheel), bevat de nadere toelichting op het formulier aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies.

TOT WANNEER KAN EEN COMPENSATIE WORDEN AANGEVRAAGD?

Tot en met 31 mei a.s.

WAT GEBEURT ER MET AL INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR WERKTIJDVERKORTING (DE OUDE REGELING) EN HEBBEN BEDRIJVEN DIE AL WERKTIJDVERKORTING HADDEN AANGEVRAAGD VOORRANG?

Deze al ingediende aanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de NOW-regeling. Die bedrijven zal eerst worden gevraagd om aanvullende gegevens aan te leveren. De NOW-regeling is namelijk – anders dan werktijdverkorting – gebaseerd op omzet(verlies). Die gegevens zijn nog niet bekend bij UWV. Na een volledige aanvraag zullen deze aanvragen in behandeling worden genomen.

WAT GEBEURT ER MET AL TOEGEWEZEN WERKTIJDVERKORTINGSAANVRAGEN?

Werkgevers die al gebruik maken van de WTV-regeling kunnen geen verlengingsaanvraag indienen voor WTV. Wel kan een aanvraag voor een subsidie in het kader van de NOW-regeling worden gedaan. Als daarbij samenloop optreedt tussen de NOW-subsidie en de betaling van WW-gelden in het kader van de WTV-regeling, wordt deze laatste betaling voor de subsidievaststelling in mindering gebracht op de loonsom over maart tot en met en met mei 2020. Zo wordt dubbele financiering voorkomen.

HOE SNEL WORDT DE COMPENSATIE UITGEKEERD?

De betaling van het voorschot (80% van de subsidie) vindt plaats in drie termijnen. De verwachting van UWV is dat de eerste termijn van de compensatie maximaal 2-4 weken na de aanvraag wordt uitgekeerd, mits het digitale proces optimaal werkt. Er staat een officiële beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

MOET ER VOOR HET 20%-OMZETVERLIES VEREISTE GEKEKEN WORDEN NAAR HET GEHELE CONCERN?

Ja, het omzetverlies wordt gemeten op concern-/groepsniveau.

Ons F&O team legt in deze blog  uit wat het groepsbegrip inhoudt bij het bepalen van het verwachte omzetverlies.

Met betrekking tot de omzetdaling geldt nog het volgende: niet-Nederlandse rechtspersonen of natuurlijke personen zonder in Nederland verzekerd SV-loon, worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de omzetdaling van de Nederlandse en niet-Nederlandse onderdelen met in Nederland verzekerd SV-loon van de groep. Kortom als er dus geen SV-loon in Nederland is, dan telt de omzet van die vennootschap/rechtspersoon niet mee bij de berekening van het omzetverlies op concernniveau.

WELKE LOONSOM WORDT ALS UITGANGSPUNT GENOMEN VOOR DE VOORSCHOT VAN 80%?

De loonsom van januari 2020 per loonheffingennummer, omdat dit de meest recente maand is waarover voldoende loongegevens beschikbaar zijn in de polisadministratie van UWV. Als er over januari 2020 geen loongegevens zijn, gaat UWV uit van november 2019. Als er ook geen gegevens zijn over dit tijdvak, kan er geen subsidie worden toegekend.

WAAR BESTAAT DE SUBSIDIE UIT?

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de periode maart tot en met mei 2020. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Om de aanvraagprocedure te versnellen is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen. Bij eventuele verlenging kunnen nadere voorwaarden aan de regeling worden toegevoegd.

WORDT ER EEN MAXIMUM GEHANTEERD MET BETREKKING TOT LOON?

Ja, als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Loon boven € 9.538 per maand komt daarom niet voor subsidie in aanmerking (loon tot € 9.538 wel). De gedachte is dat de verantwoordelijkheid van de overheid zich strekt tot een bepaald inkomensniveau.

WAT WORDT ONDER DE VOORWAARDEN: ‘GEEN ONTSLAG AANVRAGEN’ VERSTAAN?

Van een werkgever wordt verwacht geen ontslag aan te vragen op grond van bedrijfseconomische redenen (a-grond) gedurende de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 (het is echter wel mogelijk, zie hierna). Dit betekent ons inziens dat:

 1. het wel of niet verlengen van een tijdelijk contract geen gevolgen heeft voor de NOW-regeling;
 2. een proeftijdontslag mogelijk is zonder verlies van de compensatie. De noodzaak daartoe lijkt alleen wel te zijn weggenomen;
 3. een vaststellingsovereenkomst nog steeds mogelijk blijft, ook op bedrijfseconomische redenen. Hoewel wij inschatten dat een werknemer alleen niet snel zal instemmen op deze grond. Houd er bovendien rekening mee dat vaststellingsovereenkomsten op basis van economische gronden wel meetellen voor de berekening van een collectief ontslag;
 4. een ontslag op andere gronden nog steeds mogelijk is.

Wat is het gevolg van een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de NOW-regeling?

Indien een werkgever toch ontslag aanvraagt wegens bedrijfseconomische redenen, worden de lonen over januari 2020 van de werknemers voor wie ontslag wordt aangevraagd, vermeerderd met 50%. Dit bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met 3, het aantal maanden waarop de subsidie betrekking heeft. Dat bedrag wordt vermeerderd met de werkgeverslasten van 30% x factor 0,9 (het percentage van de subsidieverlening). Dat geheel wordt vervolgens op de subsidie in mindering gebracht.

Voorbeeld: Werkgever X vraagt in april 2020 ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan. In januari verdienden de werknemers voor wie ontslag wordt aangevraagd gezamenlijk € 300.000. De subsidie wordt dan dus verlaagd met (€ 300.000 x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9) = € 1.579,500.

Hoe toetst UWV een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de NOW-regeling?

Ook gedurende de NOW-regeling geldt in principe het reguliere toetsingskader. De werkgever zal dus aannemelijk moeten maken dat:

 • het ontslag noodzakelijk is;
 • als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering;
 • herplaatsing niet tot de mogelijkheden behoort.

In aanvulling daarop geldt dat de werkgever bij een aanvraag op of na 2 april jl. aannemelijk moet maken dat de NOW-subsidie geen voor de hand liggende andere oplossing is. Wel betracht UWV enige terughoudendheid bij deze toetsing, omdat de werkgever dergelijke beslissingen moet kunnen nemen.

Ontslagaanvraag ingediend vóór 2 april jl.? UWV houdt dan geen rekening met de NOW-regeling. Reden hiervoor is dat pas vanaf 2 april jl. volledige duidelijkheid bestond over (de voorwaarden van) de NOW-regeling. Let wel, de tussen 18 maart en 1 april jl. ingediende ontslagaanvragen zijn wel van invloed op de hoogte van de subsidie!

Voor vragen over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van arbeidsrecht kun je contact opnemen met Hazan Senyuva, Praktijkgroep Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen, hazan.senyuva@dvan.nl of m +31 6 43 37 61 07.

 

DVAN HR ZOOMDATES

In deze tijden van Corona en thuiswerken komt er veel op HR af. Het is onze ervaring dat je als HR professional nu wordt overladen met nieuwsbrieven en updates. Ook van ons. Dat is mooi en ook handig. Maar in hoeverre is het ook een antwoord op de vragen die jullie nu echt bezighouden?

DVAN Advocaten organiseert daarom de DVAN HR Zoomdates onder het mom ‘u vraagt – wij draaien’.

Iedere woensdag van 14:00 – 14:30 uur zitten wij klaar achter de camera om jullie vragen te beantwoorden. 

Interesse? Meld je hier aan en ontvang een uitnodiging voor DVAN HR Zoomdates.

 

CORONA HELPDESK

DVAN Advocaten begrijpt dat ondernemers behoefte hebben aan snelle, duidelijke en vooral praktische antwoorden op vragen over de consequenties van het coronavirus voor hun onderneming. Daarom hebben wij de corona helpdesk opgezet met specialisten uit diverse rechtsgebieden. Wij staan voor u klaar. Neem contact met ons op.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties