Loonsteunmaatregel voor bedrijven nader uitgewerkt

door: Hazan Senyuva op 31/03/20 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen, Corona, Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

Mijn collega Thijs van Liempd zette op 17 maart jl. in deze blog uiteen wat de nieuwe loonsteunmaatregel (‘NOW-regeling’) voor bedrijven inhoudt en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om een beroep te kunnen doen op deze regeling. De details van de NOW-regeling moesten toen nog worden uitgewerkt.

Vanmorgen om 10:00 uur heeft minister Koolmees de plannen en details van de NOW-regeling bekendgemaakt. De NOW regeling is inmiddels ook gepubliceerd. (zie hier de kamerbrief en de NOW-regeling). Hieronder geven wij antwoord op een aantal belangrijke vragen en werken wij sommige vragen uit de blog van Thijs verder uit.

Voor wie geldt de NOW-regeling?

Voor alle bedrijven (ook uitzendbureaus) die in Nederland SV-loon betalen. Dus ook buitenlandse vennootschappen die in Nederland SV-loon betalen aan hun werknemers.

Voor welke werknemers geldt de NOW-regeling?

Voor vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten in dienst houden, zoals oproepkrachten.

Vanaf wanneer kan een compensatie voor loonkosten worden aangevraagd?

UWV verwacht dat op 6 april a.s. het digitale loket wordt geopend waarop de aanvraag kan worden ingediend. De komende dagen wordt volop getest of de website bestand is tegen een groot aantal aanvragen dat wordt verwacht. Op 3 april a.s. zal UWV definitief vaststellen of de regeling vanaf 6 april a.s. is uit te voeren.

Welke stappen moeten worden doorlopen?

 1. de werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%;
 2. als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020;
 3. de werkgever noteert de verwachte omzet in de gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door 4, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden;
 4. op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld;
 5. voor bijzondere situaties (bijv. het bedrijf bestond niet gedurende geheel 2019; het bedrijf maakt onderdeel uit van een groter geheel), bevat de nadere toelichting op het formulier aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies.

Tot wanneer kan een compensatie worden aangevraagd?

Omdat de definitieve startdatum van de aanvraagperiode nog niet vaststaat, wordt zekerheidshalve uitgegaan dat de aanvraagperiode loopt van 14 april tot en met 31 mei 2020, of zoveel eerder als mogelijk is.

Wat gebeurt er met al ingediende aanvragen voor werktijdverkorting (de oude regeling) en hebben bedrijven die al werktijdverkorting hadden aangevraagd voorrang?

Deze al ingediende aanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de NOW-regeling. Die bedrijven zal eerst worden gevraagd om aanvullende gegevens aan te leveren. De NOW-regeling is namelijk – anders dan werktijdverkorting – gebaseerd op omzet(verlies). Die gegevens zijn nog niet bekend bij UWV. Na een volledige aanvraag zullen deze aanvragen in behandeling worden genomen.

Wat gebeurt er met al toegewezen werktijdverkortingsaanvragen?

Werkgevers die al gebruik maken van de WTV-regeling kunnen geen verlengingsaanvraag indienen. Wel kan een aanvraag voor een subsidie in het kader van de NOW-regeling worden gedaan. Als daarbij samenloop optreedt tussen de NOW-subsidie en de betaling van WW-gelden in het kader van de WTV-regeling, wordt deze laatste betaling voor de subsidievaststelling in mindering gebracht op de loonsom over maart tot en met en met mei 2020. Zo wordt dubbele financiering voorkomen.

Hoe snel wordt de compensatie uitgekeerd?

De betaling van het voorschot (80% van de subsidie) vindt plaats in drie termijnen. De verwachting van UWV is dat de eerste termijn van de compensatie maximaal 2-4 weken na de aanvraag wordt uitgekeerd, mits het digitale proces optimaal werkt. Er staat een officiële beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Moet er voor het 20%-omzetverlies vereiste gekeken worden naar het gehele concern?

Ja, het omzetverlies wordt gemeten op concern/groepsniveau.

Een concern/groep zijn alle werkmaatschappijen bij elkaar. Als voldaan is aan de volgende vereisten is hiervan sprake:

 • een economische eenheid: uitgangspunt is dat over een eenheid financieel verslag wordt uitgebracht; en
 • organisatorische verbondenheid: bijv. door directe of indirecte meerderheidsdeelnemingen in het kapitaal van andere groepsmaatschappijen (iedere rechtspersoon/vennootschap die deel uitmaakt van een groep); en
 • centrale leiding: een hiërarchische organisatiestructuur, gezamenlijke leiding.

Met betrekking tot de omzetdaling geldt nog het volgende: niet-Nederlandse rechtspersonen of natuurlijke personen zonder in Nederland verzekerd SV-loon, worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de omzetdaling van de Nederlandse en niet-Nederlandse onderdelen met in Nederland verzekerd SV-loon van de groep. Kortom als er dus geen SV-loon in Nederland is, dan telt de omzet van die vennootschap/rechtspersoon niet mee bij de berekening van het omzetverlies op concernniveau.

Welke loonsom wordt als uitgangspunt genomen voor de voorschot van 80%?

De loonsom van januari 2020 per loonheffingennummer, omdat dit de meest recente maand is waarover voldoende loongegevens beschikbaar zijn in de polis administratie van UWV. Als er over januari 2020 geen loongegevens zijn, gaat UWV uit van november 2019. Als er ook geen gegevens zijn over dit tijdvak, kan er geen subsidie worden toegekend.

Waar bestaat de subsidie uit?

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de periode maart tot en met mei 2020. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Om de aanvraagprocedure te versnellen is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen. Bij eventuele verlenging kunnen nadere voorwaarden aan de regeling worden toegevoegd.

Wat wordt onder de voorwaarden: ‘geen ontslag aanvragen’ verstaan?

De werkgever mag geen ontslag aanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen (a-grond) gedurende de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020. Dit betekent ons inziens dat:

 1. het niet verlengen van een tijdelijk contract geen gevolgen heeft voor de NOW-regeling; verlenging mag wel, ook zonder dat dit gevolgen heeft voor de compensatie;
 2. een proeftijdontslag mogelijk is zonder verlies van de compensatie. De noodzaak daartoe lijkt alleen wel te zijn weggenomen;
 3. een vaststellingsovereenkomst nog steeds mogelijk blijft, ook op bedrijfseconomische redenen. Hoewel wij inschatten dat een werknemer alleen niet snel zal instemmen op deze grond. Houd er bovendien rekening mee dat vaststellingsovereenkomsten op basis van economische gronden wel meetellen voor de berekening van een collectief ontslag;
 4. ontslagen op andere gronden zijn nog steeds mogelijk.

Wordt er een maximum gehanteerd met betrekking tot loon?

Ja, als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Loon boven € 9.538 per maand komt daarom niet voor subsidie in aanmerking. De gedachte is dat de verantwoordelijkheid van de overheid zich strekt tot een bepaald inkomensniveau.

Voor vragen over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van arbeidsrecht kun je contact opnemen met Hazan Senyuva, Praktijkgroep Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen, hazan.senyuva@dvan.nl of m +31 6 43 37 61 07

CORONA HELPDESK

DVAN Advocaten begrijpt dat ondernemers behoefte hebben aan snelle, duidelijke en vooral praktische antwoorden op vragen over de consequenties van het coronavirus voor hun onderneming. Daarom hebben wij de corona helpdesk opgezet met specialisten uit diverse rechtsgebieden. Wij staan voor u klaar. Neem contact met ons op.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties