KUNNEN WERKMAATSCHAPPIJEN ZICH STRAKS TOCH BEROEPEN OP NOW?

door: Nathalie van Hellenberg Hubar op 15/04/20 in Fusies, overnames & herstructureringen, Corona, Fusies, overnames & herstructureringen,

Toepassing loonsteunmaatregel binnen concern (vervolg)

Aanstaande donderdag (16 april 2020) wordt door de Tweede Kamer een motie behandeld waarin wordt voorgesteld om werkmaatschappijen alsnog een beroep te kunnen laten doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) op basis van hun eigen omzetdaling in de referentieperiode in plaats van op concernniveau.

Toepassing NOW binnen concern

Wij berichtten al eerder dat indien een rechtspersoon of vennootschap onderdeel is van een concern of groep, voor de toepassing van de loonsteunmaatregel wordt uitgegaan van de omzetdaling van die hele groep en niet van de individuele werkmaatschappij. Dochtervennootschappen worden voor de werking van de regeling behandeld als waren zij onderdeel van de groep. Of en in hoeverre zij onder centrale leiding vallen, is dus niet relevant.

Deze beleidskeuze kan voor verscheidene vennootschappen en rechtspersonen nadelig uitpakken. Denk aan bedrijven participatiemaatschappijen of arbeidsintensieve bedrijfsonderdelen. Nu het omzetverlies op concernniveau wordt bepaald, kan het dat deze bedrijven geen beroep kunnen doen op de NOW. De minder getroffen onderdelen van het concern tellen immers ook mee bij het bepalen van een eventueel omzetverlies.

Achtergrond van omzetverlies op concernniveau

De Minister heeft meermaals aangegeven dat er gekozen is voor een berekening van het omzetverlies op concernniveau omdat (i) het niveau van de omzetdaling en de inzet van personeel in het hele concern samenvalt, (ii) wordt aangesloten bij de controleplicht in het jaarrekeningenrecht en (iii) strategisch gedrag zo wordt beperkt. Zou het omzetverlies wel op werkmaatschappij-niveau worden berekend, dan zou subsidie eventueel worden verleend aan bedrijven die als concern maar beperkt worden geraakt door de crisis en die er aldus voordeel uit zouden halen. Bovendien is de jaarrekening van de werkmaatschappijen niet aan dezelfde eisen gebonden als de jaarrekening van de hele groep. De wetgever zou dan intensievere controlemechanismen moeten invoeren.

Motie ingediend om omzetverlies op werkmaatschappijniveau te bepalen

Op 16 april staat er een motie op de agenda van de Tweede Kamer om de NOW alsnog van toepassing te verklaren op afzonderlijke bedrijfsonderdelen. In de motie wordt de regering verzocht om opnieuw te bekijken of de NOW kan worden uitgebreid met de mogelijkheid om op werkmaatschappijniveau c.q. autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdelen van een concern aanspraak te laten maken. Uiteraard met voldoende waarborgen om negatieve effecten als strategisch gedrag te voorkomen. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Wil u meer weten over de NOW? Lees dan hier het blog van Hazan Senyuva over de NOW. Heeft u vragen over de toepassing van de NOW op concernniveau, neem dan contact op met Tom van Dijk of Nathalie van Hellenberg Hubar van onze corona helpdesk.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties