Ook op het gebied van pensioen kunnen de gevolgen van de Corona-crisis fors zijn. Hierbij een overzicht van de belangrijkste pensioengevolgen en wat gedaan kan worden om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken:

Compensatie pensioenpremie onderdeel van NOW-regeling

Vanaf 1 maart 2020 geldt de looncompensatieregeling NOW (zie de blog van mijn collega Hazan Senyuva met een Q&A over deze regeling). Kort gezegd kan aanspraak worden gemaakt op een subsidie ter grootte van 90% van de loonsom in geval van een omzetdaling van 20% of meer. Door over de relevante loonsom een vaste opslag van 30% te hanteren is beoogd dat onder andere ook de verschuldigde pensioenpremie wordt gecompenseerd. De daadwerkelijk betaalde premie is dus niet relevant. De aanvraag voor de NOW-regeling kan vanaf 6 april 2020 via www.uwv.nl worden gedaan.

Uitstel van betaling bedrijfstakpensioenfondsen en verzekeraars

De Stichting van de Arbeid heeft op 21 maart 2020 met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt om bedrijven die in financiële moeilijkheden komen door de Corona-crisis, tegemoet te komen. Hoe dat verder uitgewerkt/toegepast moet worden is niet geregeld, maar wel is duidelijk dat er meer mogelijkheden moeten worden geboden om uitstel van betaling te krijgen en er een minder streng invorderingsbeleid zal worden gevoerd.

Enkele bedrijfstakpensioenfondsen hebben in dit kader al concreet actie ondernomen. Het Pensioenfonds Horeca heeft voor alle werkgevers de betalingstermijn met 30 dagen opgeschoven. Het pensioenfonds voor de reisbranche heeft dat ook gedaan, en de termijn van 14 dagen is verlengd naar 45 dagen gegaan. Het Pensioenfonds Detailhandel heeft een andere maatregel genomen en daar moet een aanvraag voor uitstel van betaling worden ingediend. Als voorwaarde wordt gesteld dat ook een aanvraag WTV (zoals dat t/m 17 maart 2020 nog kon) of NOW is gedaan, of dat er ontslagen zullen volgen.

Het is dus aan te raden om bij het van toepassing zijnde bedrijfstakpensioenfonds na te gaan welke regelingen zijn getroffen in het kader van de premiebetaling. Dat geldt ook als er een verzekerde pensioenregeling van toepassing is omdat per verzekeraar de gemaakte afspraken verschillend worden ingevuld.

Melding van betalingsonmacht aan bedrijfstakpensioenfondsen

Een (ex) bestuurder kan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de niet betaalde pensioenpremie aan een bedrijfstakpensioenfonds. Daarvan is eerder sprake als er geen tijdige en correcte melding van betalingsonmacht aan het bedrijfstakpensioenfonds is gedaan. Ik verwijs voor een nadere toelichting hierover naar mijn blog.

Op basis van artikel 23 Wet BPF 2000 moet er een onverwijlde melding van betalingsonmacht worden gedaan als een onderneming niet tot betaling van de pensioenpremie in staat is. Deze melding moet tijdig, namelijk binnen 14 dagen na de dag dat de premie had moeten worden voldaan, schriftelijk plaatsvinden. Uit de rechtspraak volgt dat een verzoek om uitstel van betaling niet gelijk staat aan een melding van betalingsonmacht, dus om die reden moet ook tijdig een melding van betalingsonmacht worden gedaan.

Beroep op premiebetalingsvoorbehoud

In de pensioenovereenkomst kan de mogelijkheid zijn opgenomen dat een werkgever de werkgeversbijdrage van de pensioenpremie kan verminderen of beëindigen in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Art. 12 Pw maakt het mogelijk dat een dergelijk betalingsvoorbehoud tussen werkgever en werknemer wordt overeengekomen. Is dat het geval dan is het de vraag of financiële problemen bij de werkgever als gevolg van de Corona-crisis als een zodanige ingrijpende wijziging van omstandigheden kan worden beschouwd. Dat zal waarschijnlijk het geval zijn omdat financieel onvermogen in de wetgeschiedenis als voorbeeld is genoemd. Wel zal zeker meespelen of de werkgever bijvoorbeeld van de compensatieregeling NOW gebruik heeft gemaakt om de financiële situatie te laten verbeteren.

Voor vragen over deze of andere gevolgen voor de pensioenverplichtingen van werkgevers als gevolg van de Corona-crisis kunt u contact opnemen met Henriëtte Dekker CPL, partner Team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen, henriette.dekker@dvan.nl of m 06-51189833.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties