Aanzegplicht

op 26/05/15 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

Werkgever is verplicht werknemer schriftelijk te informeren over al dan niet voorzetten arbeidsovereenkomst bepaalde tijd. 

Sinds 1 januari 2015 is het verplicht de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (die 6 maanden of langer heeft geduurd).

Boete bij nalaten aanzegging

Bij het nalaten van deze verplichting, is de werkgever met ingang van 1 januari jl. een vergoeding verschuldigd aan de werknemer die gelijk is aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon voor een maand. Bij het niet tijdige nakoming geldt een vergoeding naar rato.

Berekening boete

Bij berekening van de vergoeding moet (slechts) rekening gehouden worden met het bruto uurloon vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal uren van de overeengekomen arbeidsduur per maand over een periode van twaalf maanden. Terug te rekenen vanaf het moment waarop de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigde. Andere elementen, zoals bijvoorbeeld vakantietoeslag, worden niet meegenomen in de berekening van de boete.

Als er géén of een wisselende arbeidsduur is overeengekomen, wat bijvoorbeeld bij een oproepcontract of min./max. contract veelal het geval is, geldt voor de berekenwijze het bruto uurloon vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt of indien de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan twaalf maanden, gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties