Klachtenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dan u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder kunt u lezen op welke wijze u uw klacht kenbaar kunt maken.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie, dan verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat c.q. de behandelend (kandidaat-)notaris. Daarnaast kunt u zich wenden tot onze klachtenbemiddelaar Advocatuur, Risto Larsson, of in geval van een klacht over een notariële dienst tot onze klachtenbemiddelaar Notariaat, Duco Ottevangers. U kunt hiervoor gebruik maken van het online klachtenformulier of uw klacht schriftelijk kenbaar maken.

In overleg met u zullen wij zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing wordt altijd schriftelijk aan u bevestigd. Voor een verdere uiteenzetting van de interne klachtenregeling van DVAN verwijzen wij u naar de klachtenregeling.

Externe klachtbemiddeling

Mocht de afhandeling van de klacht onverhoopt, in uw ogen, niet tot een bevredigend resultaat leiden dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de plaatselijke Orde van Advocaten.

Indien u ontevreden bent over de afhandeling van een klacht die betrekking heeft op een gedraging van een (kandidaat-)notaris, dan hebt u het recht de KNB (de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) om bemiddeling te vragen. Wanneer de bemiddeling door de KNB niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u een formele klacht indienen bij de Kamer van Toezicht. Uw klacht met betrekking tot een declaratie kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat.

Voor meer informatie over de externe klachtbemiddeling verwijzen wij u naar de Nederlandse Orde van Advocaten of de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.