"Onderhoudsplicht kind"

Behoeftigheid staat vast, hoogte bijdrage varieert

door: Hazan Senyuva op 10/01/17 in Personen- & familierecht ,

Wat als ouders gaan scheiden en één van hun kinderen, pas 15 jaar, € 26.000,-- per jaar verdient vanwege een nú al succesvolle acteercarrière? Is de alimentatieplichtige ouder dan nog steeds verplicht om kinderalimentatie te betalen?

onderhoudsplicht

Ouders zijn wettelijk verplicht om naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Voor kinderen van 18 tot 21 (jongmeerderjarigen) jaar bestaat die plicht voor de kosten voor levensonderhoud en studie. Voor meerderjarige kinderen, van 21 jaar en ouder, bepaalt de wet dat eerst moet worden aangetoond dat het kind behoeftig is.

Deze wettelijke regeling geldt ook als ouders gaan scheiden en er afspraken moeten worden gemaakt over de hoogte van de kinderalimentatie.

BEHOEFTIGHEID kind TOT 21 JAAR

Op grond van de wet is de behoeftigheid tot de leeftijd van 21 jaar dus een gegeven. 

De behoeftigheid van het kind is de situatie waarin een minderjarige/jongmeerderjarige verkeert die onvoldoende eigen middelen heeft - en deze ook in redelijkheid niet kan verwerven - om te voorzien in het eigen levensonderhoud. De gedachte is dat ouders hun kinderen tot hun 21e leeftijd niet kunnen verplichten om door te gaan werken in hun eigen levensonderhoud te voorzien, ook al zouden ze daartoe in staat zijn. Daarom wordt er automatisch van een behoeftigheid uitgegaan tot het 21e levensjaar. 

behoefte en draagkracht

Met alleen de behoeftigheid staat de te leveren bijdrage als ouder echter nog niet vast.

Voor de bepaling van de hoogte van de onderhoudsbijdrage worden de behoefte van de minderjarige/jongmeerderjarige en de draagkracht van de ouders mede in aanmerking genomen. Een minderjarige/jongmeerderjarige is dus behoeftig, maar de hoogte van de onderhoudsbijdrage kan variëren op basis van de behoefte en de draagkracht van de ouders.

Tip: onderscheid de begrippen behoeftigheid en behoefte goed van elkaar!

Welzijnsniveau en substantiële eigen inkomsten

Voor de behoefte van het kind wordt gekeken naar het welzijnsniveau waarop het kind heeft geleefd voorafgaand aan de scheiding. Stel dat uw kind elke maand € 150,-- zakgeld kreeg, dan wordt hier rekening mee gehouden voor de vaststelling van de behoefte en daarmee de hoogte van de kinderalimentatie.

En wat als het kind (tot 21 jaar) altijd een bijbaan(tje) heeft gehad? Mag dit inkomen in mindering strekken op de behoefte van het kind? Doordat de behoeftigheid vaststaat, kan in ieder geval niet ontkomen worden aan het leveren van een bijdrage aan levensonderhoud.

De Hoge Raad heeft recentelijk geoordeeld dat ouders ook onderhoudsplichtig zijn jegens hun kinderen die jonger zijn dan 21 jaar, als die kinderen feitelijk gezien niet behoeftig zijn doordat zij in hun eigen levensonderhoud voorzien (bijvoorbeeld door te werken)[1]. De hoogte van het eigen inkomen van het kind kan echter wel van invloed zijn op de behoefte en daarmee op de hoogte van de te leveren bijdrage. Als sprake is van substantiële (bij)verdiensten van de minderjarige kan dit dus van invloed zijn op het vaststellen van de behoefte. Zo werd al eerder geoordeeld dat het geld dat een minderjarige verdiende gedurende 1,5 jaar in een leer-werkproject aanleiding was om de alimentatie van de minderjarige voor de helft te verlagen[2]. Hierbij moet de nadruk wel worden gelegd op substantieel, omdat minimale bijverdiensten in de zomervakantie te gering zijn om in mindering te doen strekken op de resterende behoefte[3]. Uit de rechtspraak volgt namelijk ook dat een minderjarige/jongmeerderjarige een bijbaantje moet kunnen hebben, zonder dat dit direct gevolgen heeft voor de onderhoudsbijdrage[4].

conclusie

Kortom, als ouder ben je verplicht om je kind(eren) tot de leeftijd van 21 jaar in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Dit geldt in beginsel ook als je kind al op 15-jarige leeftijd € 26.000,-- per jaar verdient. Wettelijk gezien is het kind namelijk behoeftig. Deze substantiële bijverdiensten zullen echter wel van invloed zijn op de behoefte van je kind en daarmee de hoogte van de te betalen bijdrage aan levensonderhoud.

wat je verder nog moet weten*

  1. Ook stiefouders worden verplicht bij te dragen in de kosten voor het onderhoud van hun stiefkinderen. Dit laatste geldt alleen voor zolang het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurt.
  2. Wanneer ouders gaan scheiden, zullen er afspraken gemaakt moeten worden in een ouderschapsplan over de verdeling van deze onderhoudsplicht en over de betaling van kinderalimentatie. Als ouders er zelf niet uitkomen, kan de rechter een bedrag tot kinderalimentatie vaststellen.
  3. De behoefte van minderjarige kinderen wordt bepaald aan de hand van het rapport ‘Kosten van Kinderen’.
  4. Voor de berekening van de behoefte van jongmeerderjarigen is nog geen systeem ontwikkeld. In de rechtspraak wordt aansluiting gezocht bij de Wet op de Studiefinanciering, de NIBUD tabellen of een specifieke behoeftelijst.
  5. In het aanhangige wetsvoorstel ‘Herziening Kinderalimentatie’ wordt onder andere voorgesteld om de leeftijd van jongmeerderjarigen te verhogen naar 23 jaar. Met als gevolg dat jongmeerderjarigen tot 23 jaar recht zullen hebben op kinderalimentatie. Wel wordt hier de voorwaarde aan verbonden dat de jongmeerderjarige schoolgaand of studerend is. Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.
  6. Jaarlijks wordt de alimentatie geïndexeerd. Het indexeringspercentage voor 2017 bedraag 2,1%.
* Geldt voor kinderen tot 21 jaar

 

Heb je vragen over dit onderwerp? Mijn collega Sander van Luijk en ik staan je graag te woord. Bel vrijblijvend naar +31 30 285 03 44 of stuur een e-mail naar sander.van.luijk@dvan.nl / hazan.senyuva@dvan.nl

[1] HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2234

[2] Hof Den Haag 18 juli 2007, ECLI:NLGHSGR:2007:BB1806

[3] Rechtbank Amsterdam 19 oktober 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6583

[4] Hof Amsterdam 6 oktober 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4149

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties