"Care4Care arrest"

Detacheerders be 'care'ful!

door: Thijs van Liempd op 05/04/17 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen ,

Gevolgen Care4Care voor detacheerders

Het stof als gevolg van het (welbekende) Care4Care arrest van de Hoge Raad is inmiddels neergedaald.

Uit dat arrest volgt dat werkgevers zonder allocatiefunctie (lees: het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt) toch kunnen kwalificeren als uitzendbureau.

Hierdoor is de reikwijdte van het begrip ‘uitzendovereenkomst’ veel ruimer dan voorheen aangenomen werd.

uitzendovereenkomst volgens de wet

De Hoge Raad spreekt van een uitzendovereenkomst als:

  • er  een arbeidsovereenkomst is tussen werkgever en werknemer;
  • het ter beschikking stellen van werknemers het doel is van de werkgever;
  • werknemer onder leiding en toezicht van een opdrachtgever/derde werkt;
  • de derde aan werkgever opdracht heeft gegeven om werknemers ter beschikking te stellen.

Detacheerder

Wanneer ben je eigenlijk een detacheerder? Juridisch gezien is er weinig verschil tussen een klassiek uitzendbureau en een detacheringsbureau. In de volksmond worden deze twee begrippen vaak gebruikt om onderscheid te maken in opleidingsniveau: hoger opgeleid = detacheren en lager opgeleid = uitzenden.

Voor het gemak ga ik er daarom van uit dat een detacheerder een onderneming is die (vaak hoger) personeel voor langere tijd detacheert bij een derde.

Het Care4Care arrest heeft nogal wat gevolgen voor de praktijk van de detacheerder. Zo blijkt uit dit arrest dat de detacheerder (in beginsel) onder de definitie van een uitzendbureau valt. Hieronder benoem ik de positieve en negatieve gevolgen van het arrest voor de detacheerder.

Positieve en negatieve gevolgen Care4Care voor detacheerder

Doordat de allocatiefunctie niet is vereist, vallen ook detacheringsbureaus onder de definitie van de uitzendovereenkomst. 

Dat kan voordelig zijn omdat detacheerders de ruimte die de wet en de ABU-cao of NBBU-cao (oftewel: de ‘cao voor uitzendkrachten’) bieden om werknemers flexibel(er) in te zetten, maximaal kunnen benutten.

Het positieve aan de ABU-cao is dat:

1. Een werknemer (lees: uitzendkracht) langer kan doorwerken, zonder aanspraak te maken op een vast dienstverband

2. Een uitzendbeding kan worden opgenomen
Als de derde de opdracht beëindigt, eindigt daarmee tevens automatisch de arbeidsovereenkomst (lees: uitzendovereenkomst) van de werknemer.

Het negatieve aan de ABU-cao is dat:

1. De cao algemeen verbindend is
Aangezien de ABU-cao algemeen verbindend is verklaard, moet ieder bedrijf – en daarmee dus iedere detacheerder – die onder de ABU-cao valt, deze cao verplicht toepassen. Detacheerders opgelet: dit geldt ook voor bedrijven die normaal gesproken niet aan een cao gebonden zijn. De ABU-cao geldt dus voor de “gehele” uitzendsector.

2. De werknemer in beginsel recht heeft op beterere arbeidsvoorwaarden
Zoals beloning boven het minimumloon.

3. De detacheerder sneller valt onder de reikwijdte van het bedrijfstakpensioenfonds (StiPP)
De detacheerder is hiervan vaak niet op de hoogte. Dit kan tot gevolg hebben dat de detacheerder (alsnog) pensioenpremies moet afdragen. Zelfs met terugwerkende kracht. Die afdracht verplichting kan fors oplopen, met alle gevolgen van dien.

4. De definitie uitzendovereenkomst in de wet niet overeenkomt met de definitie uitzendovereenkomst in de Ontslagregeling
De Ontslagregeling bevat (spel)regels over de procedure en voorwaarden voor het ontslag. Door het verschil in de definities ervaart de detacheerder wel de lasten (meer betalen dan minimumloon en afdracht pensioenpremies), maar niet de lusten (soepelere ontslagregeling). Dat komt omdat bij een detacheerder de allocatiefunctie ontbreekt; een vereiste voor toepassing van het soepelere ontslagregime.

Drie tips voor detacheerders

  1. Beoordeel of je onder de reikwijdte van de ABU-cao valt;
  2. beoordeel of je onder de reikwijdte van het verplicht gestelde pensioenfonds (StiPP) valt;
  3. beoordeel de arbeidsovereenkomsten en het pensioen van je werknemers.

Als 1 en 2 met 'ja' zijn beantwoord, dan is het zaak om een en ander in lijn te brengen met de ABU-cao of het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds. Dit vergt aandacht en tijd en er kan niet snel genoeg mee begonnen kan worden. Begint u hier niet direct mee, dan kunt u achteraf geconfronteerd worden met forse financiële naheffingen.

team flex staat voor u klaar

Ons team 'Flex' van de praktijkgroep Arbeid, medezeggenschap & pensioen kan voor u uitzoeken aan welke verplichtingen u moet voldoen en ook in het geval u een naheffing krijgt, kunnen zij samen met u het oordeel van het bedrijfstakpensioenfonds bestrijden.

Vragen?

Vragen beantwoord ik graag! Bel mij op +31 30 285 03 04 of stuur mij een e-mail.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties