Zoeken
Blog

Vind een medewerker

Naam:
Branche: Rechtsgebied:
Geplaatst op 27.2.2012 door

Dat 'situatieve arbeidsongeschiktheid' geen echte arbeidsongeschiktheid is en de werknemer dus altijd aan het werk kan is een misvatting. De term situatieve arbeidsongeschiktheid doelt op die gevallen waarin een andere belemmering dan ziekte werken verhindert (bijvoorbeeld een arbeidsconflict). Een juiste inschatting van de 'medische' aspecten van de situatie voorkomt verrassingen achteraf zo blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Zutphen in kort geding van 1 juni 2011.

De werkneemster in deze zaak trad op 1 september 1997 in dienst van haar werkgever in de functie van ‘verkoper binnendienst’. In hetzelfde jaar trad ze in het huwelijk met de directeur van haar werkgever. Dat huwelijk houdt ongeveer 12 jaar stand, maar in 2009 werd het door echtscheiding ontbonden. Vanaf 4 november 2009 is de werkneemster arbeidsongeschikt. In de eerste jaars evaluatie van 27 oktober 2010 schreef de bedrijfsarts dat de ziekteverschijnselen flink afnamen, maar tegelijkertijd zou werkhervatting in eigen werk geen goede uitwerking hebben op haar gezondheid. 'Eigenlijk is er dus niet meer sprake van medische beperkingen, maar van een situatie, die werken niet wenselijk maakt. Er zijn geen medische beperkingen meer', zo schreef de bedrijfsarts. In de periodieke evaluatie van de bedrijfsarts van 18 januari 2011 viel te lezen: 'status quo in feiten en omstandigheden. Advocaten hebben intensief contact. (…) geen medische beperkingen meer. (…) geen nieuwe afspraak meer.'

In februari 2011 heeft de werkgever een ontslagaanvraag voor ingediend bij het UWV-Werkbedrijf. Toen de werkgever van de verkregen toestemming gebruik maakte heeft de gemachtigde van de werkneemster de nietigheid van de opzegging ingeroepen omdat de opzegging in strijd met het opzegverbod tijdens ziekte zou zijn. Bij wijze van voorlopige voorziening heeft de werkneemster doorbetaling van loon gevorderd.

De voorzieningenrechter wees de vordering toe, want onder het begrip ziekte valt (soms) ook situatieve arbeidsongeschiktheid. De voorzieningenrechter wees er op dat de wet geen definitie van het begrip ‘ziekte’ kent. De wetgever wilde dat het begrip ziekte uit de Ziektewet zou worden toegepast. Volgens de Ziektewet moet onder ziekte in sommige gevallen ook situatieve arbeidsongeschiktheid worden begrepen. Dat is het geval indien sprake is van aanwijsbare ziekteverschijnselen, of indien “op grond van medische gegevens met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden aangenomen dat bij en als gevolg van werkhervatting wederom uitval wegens ziekte zal plaatsvinden en/of dat werkhervatting tot schade van de gezondheid zal leiden”.

De redenering van de kantonrechter is aanvechtbaar omdat uit de uitspraak niet goed duidelijk wordt waaruit de ziekteverschijnselen bestonden. Tip: de STECR-werkwijzer Arbeidsconflicten stelt uitdrukkelijk dat er nog steeds bedrijfsartsen zijn die ten onrechte menen dat er geen sprake kan zijn van ziekte zodra het woord arbeidsconflict is gevallen. Bij de combinatie arbeidsconflict en ziekte is sprake van één van de volgende 4 situaties:

1. psychische klachten staan voorop, het arbeidsconflict is secundair;
2. er is een medisch probleem, maar daarnaast ook een arbeidsconflict;
3. de ziekmelding is een direct gevolg van een arbeidsconflict, of
4. de ziekmelding heeft geen relatie met ziekte of gebrek;
In de gevallen 1 en 2 geniet de werknemer ontslagbescherming en maakt hij op grond van art. 7:629 BW aanspraak op loon.
Bron: Rechtbank Zutphen d.d. 1 juni 2011, LJN BR0259

Zelf reageren

Niet-relevante reacties worden verwijderd.

captcha